Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal Mil Med

مجله طب‌نظامیVolume 1, Number 1 (1999-10)


ندارد
ارتقاء طراحی کلاهخود رسمی نیروای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
انتراکس به عنوان یک عامل بالقوه مورد استفاده در جنگهای بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
ترومای شکم در جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
نجات و درمان مصدومین با سندرم کوفتگی پس از حوادث دسته جمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
معرفی یک مورد کلاپس ریه در جریان مصدومیت با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
استفاده از جنگ افزارهای میکروبی در تاریخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
سلاحهای هسته ای : مبانی و اصول عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی (قسمت اول)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
نقش سایتوکاین ها در تعدیل آسیبهای پرتوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
اختلالات روانی ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بررسی فراوانی دیسانتری باسیلر و آمیبی در یگانهای ناجا در سالهای 75-1374
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
پزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles