مجله طب‌نظامی- راهنمای نگارش مقالات
هزینه انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله طب نظامی ایران رایگان بوده و در صورت پذیرش مقاله، لازم است تا هزینه انتشار توسط نویسندگان تامین گردد. این هزینه برای انواع مقالات معادل ۸۰۰ هزار تومان می باشد. هزینه مذکور پس از پذیرش مقاله دریافت می گردد. نویسنده مسئول می بایست رسید واریز هزینه را به ایمیل مجله (milmedjournalgmail.com) ارسال نماید.
 در صورت پذیرفته شدن  مقاله برای چاپ، نویسنده مسئول باید مبلغ ذکر شده در بالا را با توجه به نوع مقاله خود، جهت دریافت نامه پذیرش به حساب درآمد های دانشگاه واریز نمایند تا گواهی پذیرش مقاله صادر و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.48.40.fa
برگشت به اصل مطلب