مجله طب‌نظامی- راهنمای نگارش مقالات
هزینه انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله طب نظامی ایران رایگان بوده و در صورت پذیرش مقاله، لازم است تا هزینه انتشار توسط نویسندگان تامین گردد. این هزینه برای انواع مقالات معادل 500 هزار تومان می باشد. هزینه مذکور پس از پذیرش مقاله دریافت می گردد. نویسنده مسئول می بایست رسید واریز هزینه را به ایمیل مجله (milmedjournalgmail.com) ارسال نماید.
شایان ذکر است که
مقالاتی که از تاریخ 1399/01/12 به مجله طب نظامی ارسال میشود، در صورت پذیرفته شدن برای چاپ، نویسنده مسئول باید مبلغ ذکر شده در بالا را با توجه به نوع مقاله خود، جهت دریافت نامه پذیرش به حساب درآمد های دانشگاه واریز نمایند تا گواهی پذیرش مقاله صادر و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود.
در صورتی که نویسندگان قادر به پرداخت این هزینه نباشند می توانند تقاضائی مبنی بر چشم پوشی از هزینه و یا تخفیف آن بفرستند. متقاضیان دریافت این تخفیف می توانند درخواست خود را به ایمیل مجله milmedjournalgmail.com ارسال فرمایند. سیاست مجله طب نظامی بر این امر استوار است که هزینه انتشار نبایستی مانع از چاپ آثار علمی ارزشمند گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.48.40.fa
برگشت به اصل مطلب