مجله طب‌نظامی- راهنمای ارسال مقاله
ضوابط ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به اینکه فرمت نوشتن مقاله (تغییر در بخش ها و افزوده شدن چند بخش جدید، بویژه کادر بالینی و نقش نویسندگان)، نحوه نوشتن افیلیشن (وابستگی سازمانی) و همچنین نوشتن منابع (سبک ونکوور) به روز شده است لطفا قبل از سابمیت مقاله به راهنمای نگارش مقالات رجوع کنید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.88.11.fa
برگشت به اصل مطلب