Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal Mil Med

مجله طب‌نظامیVolume 24, Number 5 (2022-8)


Effects of Exposure to Impact Noise on the Hearing of Armed Forces and Evaluation of the Methods to Control and Decrease its Consequences: A Review Study
تاثیرات مواجهه با صدای‌های ضربه ای بر شنوایی نیروهای مسلح و بررسی روش های کنترل و کاهش بروز عوارض ناشی از آن: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disease Self-management Using Mobile Health Applications: An Overview of Several Diseases, Functions and Effects in Military Forces
خود مدیریتی بیماری با استفاده از برنامه های کاربردی سلامت موبایل: مروری بر چند بیماری، عملکردها و اثرات آن در نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Application of Mesenchymal Stem Cell-derived Exosomes in Cartilage Tissue Repair
بررسی توسعه و کاربرد اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی در ترمیم بافت غضروفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Stressors of Militarism in Employees
بررسی عوامل استرس‌زای نظامی‌گری در کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain Relief Management in the Intensive Care Unit (ICU): A Systematic Review
مدیریت کاهش درد در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU): یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Export Development Strategies for Medicine and Medical Equipment
راهکارهای توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Spiritual Communication in Management of Health Services during the Biological Crisis of COVID-19
نقش ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سلامت طی بحران بیولوژیک کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2022-7)


Effect of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on Changing Conflict Resolution Styles of Military Personnel and Their Spouses During the COVID-19 Pandemic: A Randomized Quasi-Experimental Study
تأثیر درمان رفتاری-شناختی (CBT) بر تغییر سبک‌های حل تعارض پرسنل نظامی و همسران ایشان طی همه‌گیری جهانی کووید-19: یک مطالعه نیمه‌تجربی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review and Meta-Analysis on the Quality of Life of Iranian Veterans' Wives
مرور سیستماتیک و فراتحلیل کیفیت زندگی همسران جانبازان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Risk Factors of Metabolic Syndrome in the Headquarters and Operational Personnel of a Military Center
بررسی میزان شیوع و عوامل خطر سندرم متابولیک در پرسنل ستادی و عملیاتی یک مرکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Irritability and Emotional Numbness in Children of Veterans Suffering from War-Induced Posttraumatic Stress Disorder
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تحریک پذیری و بی حسی هیجانی در فرزندان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Evaluation of Disaster Risk Management Standards in the Iranian Hospitals
ارزشیابی جامع استانداردهای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Stress and Job Burnout of Nurses in the Wards of Patients with COVID-19 and non-COVID-19 in Aja Affiliated Hospitals
مقایسه استرس و فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های بیماران مبتلا به کووید-19 و غیرکووید-19 در بیمارستان های تابعه آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS-SR) in Iranian Military Community
ویژگی های روان‌سنجی سیاهه نشانه‌شناسی سریع افسردگی در جمعیت نظامی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2022-6)


Investigation the Role of Spiritual Health in Treatment of Patients with COVID-19: Study of a Military Hospital
بررسی نقش سلامت معنوی در درمان بیماران مبتلا به کووید-19: مطالعه یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Musculoskeletal Disorders of Imam Ali Officer University (AS) Students with Different Military Training History
مقایسه اختلالات اسکلتی عضلانی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) با سابقه آموزش نظامی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation and Localization of the Persian Version of Short form the Index of Ability and Readiness of Performing the Mission in Military Nurses
اعتباریابی و بومی سازی نسخه فارسی ابزار فرم کوتاه شاخص توانایی و آمادگی انجام مأموریت در پرستاران نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Shoulder, Trunk and Neck Muscle Function with Glenohumeral Joint Disorders in Army Officers with and without Upper Cross Syndrome
مقایسه عملکرد عضلات شانه، تنه و گردن با اختلالات مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disaster Risk Management in the Iranian Hospitals: Challenges and Solutions
مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان‌های ایران: چالش‌ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Use of Chemical Insecticides to Vectors Control in Selected Military Units
بررسی مصرف سموم حشره کش شیمیایی جهت کنترل ناقلین در یگان های نظامی منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Correlation between Organizational Nudge and Organizational Mobbing with Job Stress
تعیین همبستگی بین تلنگر سازمانی و اوباشگری سازمانی با تنش شغلی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2022-5)


The Effect of Different Nocturnal Sleep Patterns on Shooting Accuracy, Reaction Time and Cognitive Function of Military Students
تاثیر الگوی متفاوت‌ خواب شبانه بر دقت تیراندازی، زمان واکنش و عملکرد شناختی دانشجویان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Eight Weeks of Selected Exercises on the Scores of the Functional Movement Screen Test Among the Special Unit Staff of the Isfahan Police Force
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر نمرات آزمون غربالگری عملکرد حرکتی کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Selection of Working Cloth Fabric for Military Personnel and Workers in Hot and Dry Areas with A Multivariate Decision-Making Approach
انتخاب بهینه پارچه لباس کار پرسنل نظامی و کارگران مناطق گرم و خشک با رویکرد تصمیم گیری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Implementing Correct Triage: A Systematic Review Study
چالش‌های انجام تریاژ صحیح: یک مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Prevalence of COVID-19 Among the Armed Forces and Its Impact on Their Mental Health: Systematic Review
بررسی شیوع کووید-19 در بین نیروهای مسلح و تأثیر آن بر سلامت ذهنی آن‌ها: مرور نظامند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Application of Need Assessment Criteria and Prioritization of Environmental Health Projects in Military Centers Based on Weighing Matrix and Field Evaluation
شناسایی و کاربرد معیارهای نیازسنجی و اولویت بندی پروژه های بهداشت محیطی نیروهای نظامی براساس ماتریس وزنی و ارزیابی میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Relation Between Imagery Ability and Performance While Doing Anticipation Tasks in Different Weather Conditions: The Case of Army Student Pilots
بررسی رابطه بین توانایی تصویرسازی ذهنی و عملکرد دانشجویان خلبانی ارتش هنگام انجام تکالیف پیش بینی در شرایط آب و هوایی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2022-4)


Explaining the Improving Strategies of the Disaster Risk Management in Military Hospitals
تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain Experiences of Physicians and Nurses' Perspectives on Burn Injury Care Priorities
تبیین تجارب پزشکان و پرستاران از اولویت های مراقبت از زخم سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Dust Holding Capacity of Nanofiber Media and Its Ability to Capture Synthetic Dust
ارزیابی ظرفیت غبارگیری مدیای نانولیفی و توانایی آن در ربایش گرد و غبار مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatio-temporal Analysis of Myocardial Infarction in an Iranian Military Community During the Period 2015-2018
تحلیل الگوی مکانی-زمانی بیماری انفارکتوس قلبی در یک جامعه نظامی در ایران طی سال های 1397-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Prevalence of COVID-19 In A Deprived Area Using Diagnostic Tests: A Cross-Sectional Study Reflecting Capability of Jihadi and Military Forces
بررسی میزان شیوع بیماری کووید-19 در یک منطقه محروم با استفاده از تست های تشخیصی: تجربه ای از توانمندی نیروهای جهادی و نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Emotion Regulation Skills Training on Resilience of Soldiers Based on Self-Efficacy Model
تأثیر آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر تاب آوری سربازان بر اساس مدل خودکارآمدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Chronic Fatigue in the Relationship Between Psychological Characteristics and Aggression of Police Officers in Tabriz: Development and Testing of a Structural Model
بررسی نقش میانجی خستگی مزمن در ارتباط بین ویژگی های روانشناختی با پرخاشگری کارکنان کلانتری های شهر تبریز: تدوین و آزمون مدل ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 12 (2022-3)


The Effect of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Clinical and Functional Outcomes of Individuals with Medial Tibial Stress Syndrome: A Systematic Review
تأثیر شاک‌ویو‌درمانی بر شاخص‌های بالینی و عملکردی افراد مبتلابه سندرم تنش داخلی تیبیا: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing of Kinematic Variables of the Lower Extremity while Walking in Military Personnel Healthy and Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
بررسی متغیرهای کینماتیکی اندام تحتانی حین راه رفتن در پرسنل نظامی سالم و دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Various Methods of Antimicrobial Treatment of Military Textiles
مروری بر انواع روش های ضدمیکروب کردن منسوجات نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Resilience of Military Hospitals Through Self-Adaptation of Hospital Systems Using Organic Computing
بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌های نظامی از طریق خودتطبیقی سیستم‌های بیمارستان با استفاده از محاسبات ارگانیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Special Training Protocol Based on the Physiological Demands of the Police Station
طراحی پروتکل تمرین ویژه بر اساس نیازهای فیزیولوژیک پلیس کلانتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Energy Intake and Physical Work Capacity of the Armed Forces Personnel During the Military Training Course
ارزیابی انرژی دریافتی و ظرفیت کار فیزیکی پرسنل نیروهای مسلح در طی دوره آموزش نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Describing the Role and Duties of a Military Pharmacist in Iran Armed Forces Health Care System
تبیین نقش و جایگاه داروسازان در نظام بهداشت و درمان نیروهای مسلح ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Guided Visualization and Mental Imagery on Perceived Stress, Psychological Well –Being and Sleep Quality in Armed Forces Retirement
تأثیر تصویرسازی ذهنی و تجسم هدایت شده بر استرس ادراک شده، بهزیستی روانشناختی و کیفیت‌خواب بازنشستگان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 11 (2022-2)


Design and Evaluation of Effect 8-Week Home-Base Combined Exercise on Visceral Obesity and Cardiovascular Function of Veterans from Different Regions of Mazandaran Province and Their Wives: A Strategy to Reduce Inactivity During the Covid-19 Pandemic
طراحی و ارزیابی تاثیر یک پروتکل تمرینی 8 هفته ای ترکیبی در خانه بر چاقی احشایی و عملکرد قلبی عروقی جانبازان مناطق مختلف استان مازندران و همسران آنان: راهکاری برای کاهش بی تحرکی طی پاندمی COVID-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Need for Remote Health Services to Veterans During Covid-19 in Iran
لزوم خدمات رسانی از راه دور سلامت به جانبازان در طی کووید-19 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management and Control of Lizard Population in Military Workplace: A Narrative Review
کنترل جمعیت سوسمارها در محیط های نظامی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oriented T4 Bacteriophage Immobilization for E- coli Bacteria as A Potential Bioterrorism Agent Detection Based on Surface Plasmon Resonance Method
تثبیت جهت دار باکتریوفاژ T4 به منظور تشخیص سریع باکتری اشرشیاکلی به عنوان یک عامل بالقوه بیوتروریسم با استفاده از روش رزونانس پلاسمون سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Exposure to Whole Body Vibration on Mental Performances of 20-29 Years Old Male
بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر عملکردهای ذهنی مردان 29-20 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Comprehensive Electronic System for Managing Medical Procedures and Triage in Hospital Emergency Departments
سامانه جامع الکترونیک مدیریت عملیات پزشکی بیمارستان‌ها (سامانه آرتوان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Buddy Aid Education in Crisis on Knowledge, Attitude and Performance of Soldiers
بررسی تأثیر آموزش دگرامدادی در بحران بر دانش، نگرش و عملکرد سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of a Corrective Exercise on Pain and Quality of Life Factors and Spinal Curvature Angles of Nurses with Kyphosis and Forward Head Position in A Military Medical Center
تاثیر حرکات اصلاحی بر فاکتورهای درد، کیفیت زندگی و زوایای انحنای ستون فقرات پرستاران مبتلا به هایپرکایفوزیس و فورواردهد در یک مرکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 10 (2022-1)


Determining Performance Evaluation Indicators of Military Nurses in Iran: A Multi-Stage Study
تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد پرستاران نظامی در ایران: یک مطالعه چند مرحله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creativity Abilities in Students of Selected Military Nursing Universities
مهارت خلاقیت در دانشجویان دانشکده پرستاری منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Military Medicine in Islamic Civilization until the Fall of Baghdad
طب نظامی در تمدن اسلامی تا سقوط بغداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Happiness in the Relationship Between Quantum Leadership and Organizational Health at AJA University of Medical Sciences
نقش میانجی احساس شادکامی در رابطه بین رهبری کوانتومی و سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effectiveness of Time Management Workshop on Improving Time Management Skills in Nursing Students
بررسی اثربخشی اجرای کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارت مدیریت زمان در دانشجویان نظامی کارشناسی پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Different Absorbent Materials on Sound Reduction in Armored Personnel Carriers
ارزیابی تاثیر جاذب های مختلف بر کاهش صدا در نفربرهای زرهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Corona Disease Anxiety in People with High and Low Job Hardiness
مقایسه اضطراب بیماری کرونا در افراد دارای سرسختی شغلی بالا و پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Associated with Knee Pain in Male Military Personnel: A Case-Control Study
عوامل خطرساز مرتبط با زانو درد در نیروهای پایور مذکر نظامی: یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 9 (2021-12)


Investigating the Relationship Between Cognitive Emotion Regulation and Emotional Adjustment with Stress and Nervous Tension
بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و سازگاری هیجانی با استرس و فشار عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capacity and Share of Iranian Scientific Products in The Field of Medicinal Plants: An Opportunity to Treat Disease at the Time of a Drug Sanction: A Scientometric Study
ظرفیت و سهم تولیدات علمی ایران در حوزه گیاهان دارویی: فرصتی برای درمان بیماری ها در زمان تحریم دارو: یک مطالعه علم سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Psychological Capital Questionnaire-24 (PCQ–24) in a Military Unit
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه روانشناختی-24 (PCQ–24) در یک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Stress, Anxiety and Depression and Its Relationship with Social Support in Military Elderly
بررسی استرس، اضطراب و افسردگی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در سالمندان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First Aid and Transportation in Combat Pre-Hospital Care: Concept Analysis with Walker and Avant Approach
امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهداری رزمی: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر واوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Passive Defense Committee of Iranian Universities/Colleges of Medical Sciences
ارزیابی کارکرد کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construct Validity of the Caregiver Well-Being Scale: Among A Sample of Informal Caregivers of Chemical Warfare Elderly Veterans
بررسی روایی ساختاری مقیاس به‌ زیستن مراقبان: نمونه ای از مراقبان غیررسمی جانبازان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Dual-Purpose Treadmill and Gait Simulator Device for Veterans and Disabled People
طراحی دستگاه دومنظوره تردمیل و شبیه‌ساز راه رفتن ویژه جانبازان و معلولان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 8 (2021-11)


Investigation of Effects Caused by Vibration on the Drivers of Military Speedboats: A Field Study
بررسی اثرات ناشی از ارتعاش بر رانندگان قایق‌های تندرو نظامی: مطالعه میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of COVID-19 Treatment Outcomes in a Military Hospital and its Comparison with a Nonmilitary Hospital
بررسی پیامدهای درمانی بیماری کووید-19 در یک بیمارستان نظامی و مقایسه آن با یک بیمارستان غیرنظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Need for Tele-Mental Health of Veterans during the Coronavirus 2019 Pandemic (COVID-19)
ضرورت مراقبت سلامت روانی از راه دور جانبازان طی همه گیری کرونا ویروس 2019 (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effects of military training programs on the maximum consumed oxygen and physical work capacity of the students at a military training university
بررسی تاثیر دوره آموزش نظامی بر حداکثر اکسیژن مصرفی و ظرفیت کار فیزیکی دانشجویان یک دانشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Complications and Treatment Results of Chest Trauma with Lung and Pleural Damage in the Wounded Referred to Baqiyatallah Hospital in 2015 and 2016
بررسی نتایج درمان و عوارض ترومای ‌قفسه ‌سینه با آسیب ریه و پلور در مجروحین ارجاع داده شده به بیمارستان بقیه الله (عج) در سال‌های 1394 و 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Quality of Work-Life in Police Officers: A Qualitative Content Analysis
عوامل مرتبط با کیفیت زندگی‌کاری درکارکنان پلیس: تحلیل محتوا کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perspectives of Medical Students in the Selected Military University of Tehran about the Characteristics of Student Ethics: Content Analysis
دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه منتخب نظامی شهر تهران درباره شاخصه‌های اخلاق دانشجویی: تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospital Preparedness Checklists for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review Study
ابزارهای سنجش آمادگی بیمارستان‌‌‌ها برای مقابله با بیماری کووید-19: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 7 (2021-10)


Investigating the Impact of Quality of Work-Life on Staff Performance: A Case Study of Staff at a Military University
بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی کارکنان یک دانشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors Affecting the Strategic Purchasing of Medicines in the Iran Armed Forces Health Insurance Organization
ارزیابی فاکتورهای موثر بر خرید راهبردی دارو در سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Reflexology on the Severity of Musculoskeletal Pain and Fatigue of Nursing Staff: A Clinical Trial Study
تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت دردهای اسکلتی-عضلانی و خستگی کادر پرستاری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review the Psychometric Properties of Iranian Version of the Mental Health Inventory (MHI) in the Military Personnel and Compilation of Polygraph Scale for It
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (38-MHI) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ سنج برای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Telehealth Military Elderly Useful During COVID-19 Pandemic
مراقبت از راه دور (Telehealth) سالمندان نظامی در دوران پاندمی کووید-19 موثر است
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)
مقایسه‌ اثربخشی تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) با حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Descriptive Study of Combat Physical Fitness of Ground Force Army Center in 2019
مطالعه توصیفی آمادگی جسمانی در رزم در نیروهای رسته پیاده یک مرکز نظامی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 6 (2021-9)


Coordination of Civil and Military Forces in Natural Disasters: A Systematic Review
هماهنگی نیروهای غیرنظامی و نظامی در بلایای طبیعی: مرور نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ten Opportunities and Lessons of COVID-19 Pandemic Disaster
ده مورد از فرصت ها و آموزه های بحران همه گیری ویروس کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Passive Defense Status in Hospitals’ Food Material and Pharmaceutical Warehouses
ارزیابی وضعیت پدافند غیرعامل در انبارهای مواد غذایی و دارویی بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective and Safe Control of Plague-Carrying Fleas Using Insect Growth Regulators: A Review Study
کنترل موثر و ایمن کک های ناقل طاعون با استفاده از تنظیم کننده های رشد حشرات: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Cell Therapy for Treatment of Chemical and Traumatic Corneal Injuries
کاربرد سلول‌درمانی با هدف درمان آسیب‌های شیمیایی و ترومایی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Managerial Coaching on Turnover Intention Nurses Working in Corona Patient Departments: A Mediating Role of Work Engagement and Self-Efficiency among Nurses (Case Study: Nurses of a Military Hospital)
تأثیر مربی‌گری مدیریتی بر قصدترک‌شغل پرستاران شاغل در بخش‌های بیماران کرونایی: نقش میانجی اشتیاق شغلی و خودکارآمدی (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان نظامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Brief Cognitive-Behavioral Therapy on Reducing Suicide Ideation in Soldiers
اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افکار خودکشی سربازان وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention on the Level of Risk of Musculoskeletal Disorders in Different Parts of a Military Unit
تاثیر مداخله آموزشی بر سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در بخش های مختلف یک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge and Preventive Behaviors of Medical Personnel Working in Military Clinics of COVID-19 Disease
بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده پرسنل درمان شاغل در درمانگاه های نظامی از بیماری 19-COVID
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Coping Strategies to Deal with Job Burnout among Military Nurses: A Qualitative Study
تجارب پرستاران نظامی از راهبردهای مقابله معنوی با فرسودگی شغلی: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 5 (2021-8)


Translation and Localization of Team Performance Observation Tool (TPOT) of Healthcare Workers in Baqiyatallah University
ترجمه و بومی سازی ابزار مشاهده عملکرد تیمی (TPOT) کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Construction and Evaluation of Self-Rescue System with Military Use
طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم خود نجات‌غریق با کاربری نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Injury Prevention Program on Performance and Musculoskeletal Pain in Imam Ali Military University Students
تاثیر هشت هفته برنامه پیشگیرانه از آسیب بر عملکرد و درد اسکلتی عضلانی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Penetration Depth and Thickness on the Performance of Nanocomposite Shield Made in the Frequency Band 8-12.5 GHz
بررسی اثر عمق نفوذ و ضخامت بر کارایی سپر نانو کامپوزیت ساخته‌شده در باند فرکانسی 12/5-8 گیگاهرتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire Pathology in a Military Hospital Using the FRAME Technique
آسیب‌شناسی حریق در یک بیمارستان نظامی با استفاده از تکنیک FRAME
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Job Stress on Oxidative Stress in Nurses of Selected Hospitals in Sanandaj
بررسی تاثیر استرس شغلی بر استرس اکسیداتیو در پرستاران بیمارستان منتخب شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Causal Model of Life Satisfaction of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder based on Loneliness: The Mediating Role of Self-esteem
تدوین مدل علّی رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه براساس تنهایی: نقش میانجی عزت نفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sleep Quality and Its Related Factors in Nurses before and at the Same Time with the COVID-19 Epidemic
مقایسه‌ کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در پرستاران قبل و هم‌زمان با اپیدمی کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mobile-Based Training on Coping Strategies with Job Stress on the Emotional Cognitive Regulation of Operating Room Staff
تأثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار‌های مقابله با استرس شغلی بر تنظیم شناختی هیجانی کارکنان اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Childhood Maltreatment with Marital Satisfaction of Baqiyatallah Hospital Staffs: Mediating Role of Disconnection/Rejection Schema and Difficulty in Emotion Regulation
رابطه بین بدرفتاری در دوره کودکی و رضایت زناشویی کارکنان بیمارستان بقیه الله (عج): نقش واسطه‌ای طرحواره های بریدگی و طرد و دشواری در تنظیم هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2021-7)


Assessing the Risk of COVID-19 in High-risk Personnel of the Police Forces Using Rapid Risk Analysis Technique
ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری کووید-19 در کارکنان پرخطر نیروهای انتظامی با استفاده از تکنیک آنالیز سریع خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Prevalence of Metabolic Syndrome in Military and Non-Military (civilian) Personnel and Its Relationship with Lifestyle
مقایسه شیوع سندرم متابولیک در کارکنان نظامی و غیر نظامی و ارتباط آن با سبک زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Status of Entrepreneurial University Indicators in the University of Military Medical Sciences in Corona Crisis
تبیین وضعیت شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه علوم پزشکی نظامی در بحران کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Dispositional Resiliency Scale: A Brief Hardiness Measurement Scale
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌‌آوری گرایشی: یک مقیاس کوتاه سنجش سرسختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and Barriers of Teamwork in Intensive Care Unit from the Perspective of Nurses in COVID-19 Pandemic
بررسی نگرش و موانع کار تیمی در بخش مراقبت های ویژه از دیدگاه پرستاران در همه گیری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clarifying the Concept of the Readiness of the Military Nurse at the War: Analyzing the Concept with the Rogers Approach
واضح سازی مفهوم آمادگی پرستاران نظامی در جنگ: تحلیل مفهوم با رویکرد راجرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Four Weeks of Separate and Concomitant Leucine and Taurine Supplementation on Delayed Onset Muscle Soreness Indices and Muscle Pain Perception Rate after Eccentric Resistance Exercise
تاثیر چهار هفته مکمل‌یاری مجزا و همزمان لوسین و تورین بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری و میزان درک درد عضلانی پس از فعالیت مقاومتی برونگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Implementing Spiritual Empowerment Program on the Spiritual Mentoring Competence of Soft Warfare Officers
تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی معنوی بر شایستگی منتورینگ معنوی افسران جنگ نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Evidence Based Dental (EBD) Care at Shahid Shokri Dental Center in 2019
بررسی وضعیت مراقبت های دندانپزشکی مبتنی بر شواهد (EBD) در مرکز دندانپزشکی شهید شکری در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Psychological Empowerment of Managers and Their Dimensions in an Elected Military Organization
سنجش توانمندسازی روانشناختی مدیران و ابعاد آن در یگان نظامی منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2021-6)


Death risk among COVID-19 patients in Yazd, Iran: a hospital-based case-cohort study
بررسی عوامل خطر مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید-19: یک مطالعه مورد-همگروهی در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Facilitators and Inhibitors of Job Motivation in Military Nurses: A Qualitative Study
عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده انگیزش شغلی در پرستاران نظامی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Military Address Therapy (Analysis of Psycho-Motivational Function of Address in Battle According to Nahj al-Balaghah)
خطابه‌درمانی نظامی (واکاوی کارکردهای روانی- انگیزشی خطابه در نبرد با تکیه بر نهج‌البلاغه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Oxford Happiness Questionnaire in a Sample of the Iranian Military
بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در نمونه ایی از نیروهای نظامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mental Health and Sleep Quality of Military and Nonmilitary People during Covid-19 Lockdown in Abdanan City
مقایسه سلامت روان و کیفیت خواب پرسنل نظامی و غیرنظامی شهر آبدانان درطی تعطیلی ناشی از کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hazard Potential Assessment of the Residual Heavy Metals (As, Pb, Cd) in Infused Black Tea Samples in Military Centers
ارزیابی پتانسیل خطر باقی‌مانده فلزات سنگین (آرسنیک، سرب، کادمیوم) در نمونه های چای سیاه مصرفی مراکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Chemical Events and Threat’s Preparedness Model for Hospitals in the Country: A Qualitative Study
ارائه مدل آمادگی بیمارستان های کشور در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Internet-based Cognitive Behavioral Therapy (ICBT) in Reducing Body Weight and Increasing Weight Efficacy Life Style via Virtual Group: during Covid-19 Pandemic
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر اینترنت در کاهش وزن و افزایش خودکارآمدی سبک زندگی از طریق گروه مجازی: در طی اپیدمی کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Epidemiological Findings and Imaging Characteristics of COVID-19 Related Deaths in Baqiyatallah Hospital in Tehran
یافته های بالینی و اپیدمیولوژیکی و رادیولوژیکی بیماران فوت شده بر اثر ابتلا قطعی به کووید-19 در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Health in the Spouses of Veterans: The Role of Psychological Hardiness, Spiritual Wellbeing and Perceived Stress
سلامت اجتماعی در همسران جانبازان: نقش سرسختی روانشناختی، بهزیستی معنوی و استرس ادراک شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2021-5)


The Relationship between Forward Head Position and Dorsal Kyphosis with non-specific Chronic Low Back Pain in Military Mans
ارتباط بین وضعیت سر به جلو و کیفوز پشتی با کمردرد مزمن غیر اختصاصی در مردان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of the Quality of Education and Virtual Education during the Covid-19 Pandemic in Nursing Students of Aja University of Medical Sciences in 2020
بررسی رضایتمندی از کیفیت دوره تحصیلی و آموزش مجازی طی پاندمی کووید-19 در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در نیمسال دوم 99-1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cororna Virus Spread in the Society: Does PCR Test Play a Role in this Regard?
انتشار ویروس کرونا در جامعه: آیا تست PCR یک راه انتشار بیشتر ویروس است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exhaustive Protocol on Knee Muscle Co-contraction in Healthy People and with a Pronated Foot during Running
تاثیر پروتکل درمانده ساز بر هم انقباظی عضلات زانو در افراد سالم و با پای پرونیت طی دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Safety Climate Components and Occurrence of Unsafe Behaviors: A Case Study in a Chemical Industry
بررسی ارتباط بین مولفه های جو ایمنی و وقوع رفتارهای ناایمن: مطالعه موردی در یک صنعت شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Covid-19-related Anxiety and its Physical and Psychological Symptoms in the Iranian Adult
بررسی اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 و علائم جسمی و روانی آن در جمعیت بزرگسال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Psychometric Properties Persian Version of the Work Fatigue Inventory in Firefighters
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه‌ فارسی مقیاس خستگی کاری در کارکنان آتش نشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Quality of Life, General Health and Related Demographic Factors in the Personnel of a Military Force: A Descriptive Cross-Sectional Study
بررسی کیفیت زندگی، سلامت عمومی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در کارکنان یک نیروی نظامی : مطالعه توصیفی- مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Descript of Aerobic Fitness and Obesity Components in the Faculty of a Military Medical University
توصیف وضعیت آمادگی هوازی و مؤلفه‌های چاقی در اعضای هیئت علمی یک دانشگاه پزشکی – نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Anthropometric Indices and Cardiovascular Fitness in Army Cadets
بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتری و آمادگی قلبی عروقی در نظامیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2021-4)


A Case Report of Successful Management of Thrombotic Thrombocytopenic Purpura Syndrome (TTP) in a Pregnant Woman with Plasmapheresis
گزارش یک مورد اداره موفقیت آمیز سندرم پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک (TTP) در خانم باردار با پلاسمافرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Analysis the Barriers to the Integration of Health Insurance in Iran Using the Dematel Approach
تحلیل سیستماتیک به موانع ادغام بیمه های درمانی در ایران با استفاده از رویکرد دیماتل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Performance of Medical Equipment Supply Chain Management in Military Hospitals: A Case Study
ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های نظامی: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Green Tea Extract on Exercise-Induced Inflammatory Markers
تاثیر استفاده از عصاره چای سبز در کاهش مارکرهای التهابی ناشی از تمرینات مقاومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Dietary Menu and Staff Satisfaction with It in Selected Military Areas of the Country
ارزیابی برنامه غذایی و میزان رضایت مندی از آن در مناطق نظامی منتخب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between Mental Workload, Occupational Stress and Demographic Factors with the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and its Disabilities in Flight Security Employees
بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی، استرس شغلی و عوامل جمعیت شناختی با شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ناتوانی های ناشی از آن در کارکنان حفاظت پرواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Commercialization Model for Research Achievements at a Military University Research Institute by Partial Least Squares Structural Equation Modeling
تعیین الگوی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در پژوهشگاه یک دانشگاه نظامی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Outcomes of Local Quadriceps Vibration in Military Personnel with Moderate Knee Osteoarthritis: A Clinical Trial Study
نتایج بالینی ارتعاش موضعی عضله چهار سر درکارکنان نظامی مبتلا به اوستئوآرتریت متوسط زانو : یک کارآزمائی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rhythmic Neural, Musculoskeletal Exercises on Sleep Quality in Armed Forces Retirement
تأثیر تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و کیفیت خواب بازنشستگان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify and Prioritize the Strategies of a Trauma Hospital by Analytical Hierarchy Process
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های یک بیمارستان تروما با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 12 (2021-3)


The Effect of Educational Intervention on Stress Management in Cardiac Surgery Nurses
تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Waste Status based on the Fourth-generation Accreditation Model in Selected Hospitals of the Armed Forces
بررسی وضعیت پسماند بر اساس مدل اعتباربخشی نسل چهارم در بیمارستان‌های منتخب نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combat Readiness Test: Design and Validation in the Iranian Military
آزمون آمادگی جسمانی در رزم: طراحی و اعتبارسنجی در نظامیان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness Therapy on Executive Function and Positive Emotion Regulation Strategies in Imam Reza Defense Students
اثربخشی ذهن‌آگاهی بر کنش‎های اجرایی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان سرباز دانشجویان پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship of Alexithymia and Borderline Personality Symptoms with Non-Suicidal Self-Injury Behaviors in Soldiers
نقش واسطه‌ای شفقت به خود در رابطه بین ناگویی هیجانی و علایم شخصیت مرزی با اقدام به رفتار خودجرحی غیرخودکشی‌گرا در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Health Status of Rohingya Refugees, a Systematics Review
وضعیت سلامت پناهجویان روهینگیا، مروری ساختاریافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Nutritional Supplement on Nutritional Status of Hemodialysis Patients in a Military Hospital
تعیین تاثیر مکمل تغذیه‌ای خوراکی بر وضعیت تغذیه‌ای مددجویان تحت همودیالیز یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Validation of Professional Spiritual Health Questionnaire for Professors (Soft War Officers)
طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سلامت معنوی حرفه‌ای اساتید (افسران جنگ نرم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Satisfaction of Patients with COVID-19 from the Services Provided in Baqiyatallah Hospital, Tehran, Iran in 2020: A Cross-Sectional Study
رضایت‌مندی بیماران مبتلا به کووید-19 از خدمات ارائه شده در نقاهتگاه هزار تختخوابی بیمارستان بقیه الله اعظم(عج) در سال 1399: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Metacognitive Therapy and Prolonged Exposure Therapy on Reduction of Anxiety and Depression Symptoms in War Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و مواجهه‌سازی طولانی‌مدت بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه‌ (PTSD) مزمن ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 11 (2020-12)


A Review of the Possible Effects of Curcumin in the Treatment of COVID-19
مروری بر اثرات احتمالی کورکومین در درمان بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Patient Safety Culture in Nurses of Imam Khomeini Hospital in Ardabil, Iran during the Outbreak of COVID-19, in 2020
وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل حین شیوع بیماری کووید-19، سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SARS‐CoV-2 Neuroinvasion Potential; Narrative Review
پتانسیل تهاجم عصبی SARS‐CoV-2؛ مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mental Health of Nurses Working in COVID-19 Reference Hospitals with Other Hospitals
مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های مرجع کووید-19 با سایر بیمارستان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Pharmacotherapy for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
مروری بر دارودرمانی در بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Empowerment of Spiritual Self-Care Based on Sound Heart Model on the Spiritual Health of Military Professors - Randomized Clinical Trial
تأثیر توانمندسازی خودمراقبتی معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر سلامت معنوی اساتید نظامی- کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Strategies for Controlling Common Symptoms of Respiratory Diseases with Emphasis on COVID-19 from the Perspective of Persian Medicine: Narrative Review
راهکارهای موثر جهت کنترل علائم شایع بیماری های تنفسی با تاکید بر کووید-19 از دیدگاه طب ایرانی: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Educational Program of Military Nursing in Iran, USA, India
مطالعه تطبیقی برنامه‌های آموزش پرستاری نظامی در کشورهای ایران، آمریکا و هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Iranian Environmental Health during the COVID-19 Epidemic: Lessons for the Future
چالش‌های بهداشت محیط ایران در دوره همه‌گیری کووید-19:درس‌هایی برای آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Iran-Iraq War and the COVID-19 Pandemic: Shifting Points in the Socialization of Professional Nursing in Iran
جنگ ایران و عراق و پاندمی کووید-19، نقطه عطفی در اجتماعی شدن پرستاری حرفه ای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 10 (2020-12)


Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on Psychological Hardiness, Caring Behavior and Coping Strategies in Patients with Type 2 Diabetes
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی رفتاری (CBT) بر سرسختی روان شناختی، رفتار مراقبتی و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes and Complications of Primary Closure of Wounds in the War Wounded Referred to a Hospital in Tehran in 2017
نتایج و عوارض ترمیم اولیه زخم‌های جنگی در مجروحین ارجاع داده شده به بیمارستانی در تهران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Information Security Risk Components in Military Hospitals in Iran
شناسایی مولفه‌های ریسک امنیت اطلاعات در بیمارستان‌های نظامی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Interprofessional Spiritual Health Education on Military Students' Lifestyle
تأثیر آموزش بین‌حرفه‌ای سلامت معنوی بر سبک زندگی دانشجویان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Job Satisfaction of Nurses in Two Hospitals Affiliated by the Armed Forces in Tehran, Iran in 2018
مقایسه‌ رضایت شغلی پرستاران در دو بیمارستان نیرو‌های مسلح شهر تهران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Side-Cutting Maneuver with and without Anticipating an Increase of Risk Factors of Anterior Cruciate Ligament Injury: Lower Limbs Kinematic Analysis
تأثیر حرکت برش جانبی با و بدون پیش‌بینی در افزایش عوامل خطرزای آسیب لیگامنت صلیبی قدامی: تجزیه و تحلیل کینماتیکی اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Management Dashboard for Healthcare Professionals and Managers in the COVID-19 Epidemic
طراحی داشبورد ویژه مدیران و کادر درمان در اپیدمی کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Cultural Intelligence and Conflict Resolution in Predicting Sports Success of Iranian Paralympic Athletes: Presenting a Structural Equation Model
نقش هوش فرهنگی و حل تعارض در پیش‌بینی موفقیت ورزشی ورزشکاران پارالمپیک ایران: ارائه مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of 3-Layer Felt Masks Containing Polypropylene Membranes in Particle Filtration with SARS-CoV-2 Size Range
کارایی ماسک‌های نمدی 3 لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن در فیلتراسیون ذرات با محدوده سایز کروناویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shahid Fatemi Field Hospital Services for Patients with COVID-19 in Bandar Abbas, Iran
خدمات‌رسانی بیمارستان صحرایی شهید فاطمی به بیماران مبتلا به کووید-19 در بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 9 (2020-11)


Impact of CrossFit Workouts on Different Aspects of Physical Fitness, with Emphasis on Military Fitness: Narrative Review
تاثیر فعالیت ورزشی کراس‌فیت بر جنبه‌‌های مختلف آمادگی ‌جسمانی، با تاکید بر آمادگی ‌جسمانی نیروهای نظامی: مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing and Validation of Post-Traumatic Growth Protocol for Iranian Veterans
تدوین و اعتباریابی پروتکل رشد پس از ضربه برای جانبازان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Improvement in Cognitive -Emotion Regulation in Attempting to Self-Mutilation Soldiers
اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر بهبودی تنظیم شناختی‌- هیجان در سربازان اقدام‌کننده به خودزنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Incident Reporting System in Iranian Hospitals: A National Survey
وضعیت سیستم گزارش حوادث بیمارستان‌های ایران: یک مطالعه کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Trend of Efficiency at Inpatient Services by Pabon-Lasso Model: A Case Study in a Specialized Hospital
ارزیابی روند کارایی ارائه خدمات بستری با مدل پابن‌لاسو: مطالعه موردی در یک بیمارستان تخصصی-فوق تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metagenomic Analysis of the Lung Microbiome in Chemically Injured and Healthy Individuals
آنالیز متاژنومیک میکروبیوم ریه در مصدومین شیمیایی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and validation of the Disability Impact Scale for Veterans and Disabled Individuals
ساخت و اعتباریابی مقیاس تأثیر معلولیت در جانبازان و معلولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Associated with Neck Pain in Male Military Personnel: A Case-Control Study
عوامل خطرساز مرتبط با گردن درد در نیروهای پایور مذکرنظامی: مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Status and Its Influencing Factors in Iranian Soldiers: Systematic Review
وضعیت سلامت روان و عوامل تأثیرگذار بر آن در سربازان ایرانی: مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Focusing on Basic Sciences in Medicine for the Treatment of COVID-19
اهتمام به علوم پایه در پزشکی راهگشای درمان بهتر در کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 8 (2020-10)


Time Spent in Physical Activity and Abdominal Muscle Endurance Level between Cadets and Civilian Students of National Defense University of Malaysia
زمان سپری شده در فعالیت بدنی و سطح استقامت عضلات شکمی بین دانشجویان افسری و غیرنظامی دانشگاه دفاع ملی مالزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Assessment of the Spiritual Health Behaviors of the Iranian Muslim in the COVID-19 Pandemic with Religious Evidence
ارزیابی تطبیقی رفتارهای سلامت معنوی مردم ایران در پاندمی کووید-19 با شواهد دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients' Satisfaction with Services provided in a Military Hospital in 2019: A Cross-sectional Study
رضایت‌مندی بیماران از خدمات ارائه شده در یک بیمارستان منتخب‌ نظامی در سال 1398: مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The General Health Status and the Factors Affecting It in the Personnel of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Police Command in 2018
وضعیت سلامت عمومی و عوامل موثر بر آن در پرسنل فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Body Composition Indices of Chemical Warfare Veterans with Chronic Pulmonary Obstruction in Patients with Low and Moderate to High Disease Severity
مقایسه شاخص‎های ترکیب بدن جانبازان شیمیایی مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیماران با شدت بیماری کم و متوسط به بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Logo-Therapy Training on the Quality of Life of Spouses of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
اثربخشی آموزش گروهی معنادرمانی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Military Nursing Course: A Hybrid Study
آسیب شناسی رشته پرستاری نظامی: یک مطالعه هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Status in Some Iranian Naval Units
وضعیت تغذیه در یگان‎های منتخب نیروی دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing an Evaluation Model for Service Recipient Support in Accreditation of Police Hospitals: A Mixed-Method Study
ارائه الگوی ارزیابی حمایت از گیرنده خدمت در اعتباربخشی بیمارستان‎های نیروی انتظامی: یک مطالعه آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control and Management of Vector-Borne Diseases in Disaster Conditions
کنترل و مدیریت بیماری های منتقله بوسیله حشرات در حوادث غیرمترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Analysis of One Hundred Scientific Seminars of the Faculty of Pharmacy with a Military Approach during 2015-2019
ارزیابی و تحلیل صد سمینار علمی دانشکده داروسازی با رویکرد نظامی طی سال های 98-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 7 (2020-10)


The Relationship between Moral Intelligence of Emergency Personnel with the Level of Respect for Patients' Privacy in the Emergency Departments, Zanjan, Iran, 2018
ارتباط هوش اخلاقی کارکنان اورژانس با میزان رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش‌های اورژانس بیمارستان‎های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Resilience of the Healthcare Network in Accidents and Chemical Crises
ارزیابی تاب ‎آوری شبکه بهداشت و درمان در حوادث و بحران‎ های شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Hospital Bed Productivity Using an Innovative Indicator
تحلیل بهره‌وری تخت بیمارستانی با استفاده از یک شاخص نوآورانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Quality of Insurance Services and the Physical and Mental Health of Special Needs Patients: A Case Study in Iranian Armed Forces Insurance
ارتباط کیفیت خدمات بیمه ‎ای با سلامت جسمانی و روانی بیماران خاص: مطالعه موردی در بیمه نیروهای مسلح ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standardization and Validation of Organizational Resilience Tools in Military Hospitals
استانداردسازی و اعتباریابی ابزار تاب آوری سازمانی در بیمارستان های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing the Model of Researchers Satisfaction with Research Management System: A Case Study in a Military Medical University
ارائه مدل رضایتمندی محققین از نظام مدیریت پژوهش: مطالعه موردی در یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks of Vitamin D Supplementation on Body Composition, Speed and Fatigue Time in Military Force
تأثیر 8 هفته مکمل یاری ویتامین D بر ترکیب بدن، سرعت دویدن و زمان رسیدن به خستگی در نظامیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Nurses' psychological Health with Resilience and patient's Pain Tolerance in Surgical Wards
رابطه بین سلامت روانشناختی پرستاران با تاب‎آوری و تحمل درد بیماران بخش‌های جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ration Military Supplemented with Functional Food on Cardiopulmonary Endurance in Military Athletes: a Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Advocacy in Nursing Diplomacy: A Qualitative Study
نقش مدافعه (وکیل مدافعی) در دیپلماسی پرستاری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 6 (2020-8)


Health Ambassadors Role in Self-care during COVID-19 in Iran
نقش سفیران سلامت در خودمراقبتی کووید-19 در ایران- بیان دیدگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of SARS-CoV-2 Vertical Transmission Using the Amniotic Fluid Test
تشخیص انتقال کروناویروس با تست مایع آمنیوتیک- بیان دیدگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subjects Clustering Analysis and Science Mapping on COVID-19 Researches in Scopus database
تحلیل خوشه های موضوعی و ترسیم نقشه علمی پژوهش های حوزه کووید-19 در پایگاه علمی اسکوپوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Various Psychological Disorders during the COVID-19 Pandemic: Systematic Review
شیوع انواع اختلالات روانشناختی در مواجهه با همه گیری کووید-۱۹: مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional Dimensions and Rehabilitation Status in COVID-19 Patients: Narrative Review
ابعاد عملکردی و جایگاه توانبخشی در مبتلایان به کووید-19: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COVID-19 and the Elderly with Chronic diseases: Narrative Review
کووید-19 و سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Anxiety during Viral Contagious Diseases and COVID-19 Outbreak: Narrative Review
اضطراب سلامتی در زمان گسترش بیماری‌های واگیردار ویروسی و کووید-19: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management Strategies to Control the COVID-19 Crisis in Masih Daneshvari Hospital, Tehran, Iran
راهبردهای مدیریتی جهت کنترل بحران بیماری کووید-19 در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Risk of COVID-19 in Workplace Environments using Rapid Risk Analysis
ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری کووید-19 در محیط‌های شغلی با استفاده از تکنیک آنالیز سریع خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges and Strategies to deal with COVID-19 from the perspective of physicians and nurses in southern of Sistan and Baluchestan, Iran
چالش ها و راهکارهای مقابله با کووید-19 از دیدگاه پزشکان و پرستاران در جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Compiling a Comprehensive Empirical Program for Baqiyatallah University of Medical Sciences in Confronting the COVID-19 Crisis
طراحی و تدوین برنامه جامع تجربه‌نگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Public Knowledge, Attitude and Practice regarding Home Quarantine to Prevent COVID-19 in Sabzevar city, Iran
آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از کووید-19 در شهرستان سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ Experiences on Self-Protection when caring for COVID-19 patients
تجارب پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Psychological Consequences of the COVID-19 Outbreak in the Occupational Society
واکاوی پیامدهای روان‌شناختی شیوع کووید-19 بر جامعه شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Readiness of Hospitals in Sistan and Baluchestan Province in Crisis of COVID-19
بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Analysis of COVID-19 Epidemiology in Iran with Exploratory Spatial Data Analysis Approach (ESDA)
تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید-19 در ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی (ESDA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structure, Characteristics and Components of COVID-19 Surveillance System
ساختار، خصوصیات و اجزاء نظام مراقبت بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression, stress and anxiety of nurses in COVID-19 pandemic in Nohe-Dey Hospital in Torbat-e-Heydariyeh city, Iran
افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران در پاندمی کووید-19 در بیمارستان نهم دی تربت‌حیدریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Evaluation of the Factors Affecting the Stress caused by COVID-19 Outbreak in the Medical Staff and the Community of Qazvin, Iran Spring 2020
بررسی روانشناختی عوامل موثر بر استرس ناشی از همه گیری کرونا در کادر درمان و جامعه شهر قزوین، بهار ٩٩
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clinical and Epidemiological Characteristics of Deceased and Recovered Patients with COVID-19 in Sabzevar, Iran
مقایسه ویژگی‌های بالینی و اپیدمیولوژیکی بیماران فوتی و بهبود یافته مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی واسعی شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 5 (2020-8)


Design and Manufacture of a Smart Orthopedic Pin Cutter for Use in the Operating Room and Patients Undergoing Orthopedic Surgery
طراحی و ساخت دستگاه پین کاتر ارتوپدی هوشمند جهت استفاده در اتاق عمل و بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Outcome of Chlorine Emission Based on Emergency Response Planning Values over 24 Hours Using the PHAST Software (Case Study: Bushehr Nuclear Power Plant)
مدل‌سازی پیامد انتشار گاز کلر بر اساس مقادیر طرح‌ریزی واکنش در شرایط اضطراری طی یک دوره زمانی 24 ساعته توسط نرم‌افزار PHAST(مطالعه موردی حریم نیروگاه اتمی بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Methods for Identifying Microorganisms as potential bioterrorism agents with Emphasis on Chromatography-Mass Spectrophotometry (GC-MS): Narrative Review
استفاده از روش‌های نوین شناسایی میکرواورگانیزم‌های عامل بیوتروریسم با تاکید بر کروماتوگرافی- اسپکتروفتومتری (GC-MS): مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Military Nurses' Professional Competencies in Disasters and Emergency: Systematic Review
صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه: مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Patterns of Coma Patients Induced by Severe Traumatic Brain Injury in Working Memory
الگوهای شناختی بیماران کما ناشی از آسیب مغزی تروماتیک شدید در حافظه کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Promotion Dentistry Standards: A Case Study in Military Dental Clinic
ارزیابی استانداردهای دندانپزشکی ارتقاء دهنده سلامت: مطالعه موردی در یک مرکز دندانپزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New methods of hemorrhage Control in Pre-Hospital and Battlefield Conditions: Mini Review
روش‎های نوین کنترل خون ریزی در شرایط پیش بیمارستان و صحنه نبرد: مروری کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Roy Adaptation Model-Based Training on Depression, Anxiety and Stress in Home Caregivers of Mental Patients
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی سازگاری Roy بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانگی بیماران روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chemical Incidents in the Last 10 Years of Fars Province and Providing a Solution Based on Chemical Defense for Immunization and Emergency Response to Consequences
بررسی حوادث شیمیایی 10 سال اخیر استان فارس و ارائه راهکار بر اساس پدافند شیمیایی به منظور مصون ‎سازی و پاسخ اضطراری به پیامدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Resilience Training on Improving the Quality of Marital Life and Resiliency of Prisoners of War Families
اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود کیفیّت زندگی زناشویی و تاب‌آوری خانواده آزادگان (اسرای جنگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2020-7)


Effect of TRX Training on Serotonin, Happiness and Army Physical Fitness Test (APFT) Scores of Border Guard’s Soldiers in Sistan and Baluchestan Province, South-West of Iran
تأثیر تمرینات TRX بر سروتونین، شادکامی و نمره آزمون APFT سربازان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Functional Movement Training Program on Functional Movement Screening Scores and Selected Physical Fitness Factors in Active Injury-Prone Military Men
تأثیر برنامه تمرینی حرکات عملکردی بر نمرات آزمون غربالگری حرکت عملکردی و فاکتورهای منتخب آمادگی جسمانی مردان نظامی فعال مستعد آسیب ‎دیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Prioritization of the Sports Fields Selection Criteria with the public sports development approach (Case Study: Islamic Republic of Iran Army)
شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب رشته‌های ورزشی با رویکرد توسعه ورزش همگانی (موردمطالعه: ارتش جمهوری اسلامی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term effect of Citrulline Malate supplement on LDH and Lactate levels and Resistance Exercise Performance
تاثیر کوتاه مدت مکمل سیترولین مالات بر سطوح LDH و لاکتات و عملکرد فعالیت ورزشی مقاومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep and Combat Readiness: Narrative Review
خواب و آمادگی رزم؛ مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8-Weeks of Aerobic Training and Green Tea Supplementation on Aerobic Capacity, Body Mass Index and Fat Percentage in Obese and Overweight Officers Students
تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر توان هوازی، نمایه توده بدن و درصد چربی در دانشجویان افسری چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Fitness Status of scholarship Female Students in a Military Medical Center
آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه یک مرکز پزشکی- نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Some Indicators of Physical Fitness, Body Composition and Balance in Imam Ali University Students with the Purpose of Norm Presentation
ارزیابی شاخص‌های منتخب آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و تعادلی دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) با هدف تدوین نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological Components and Physical Combat Readiness in Warm, Cold, and High Altitude Extreme Environmental Conditions: Narrative Review
مولفه‎ های فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی در رزم در محیط‌های نامتعارف گرم، سرد و مرتفع: مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Postural Abnormalities and Musculoskeletal Disorders in Ships Staff
شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی و اختلالات اسکلتی‌-‌عضلانی در کارکنان شناورها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Continuous Training on Betatrophin Levels and Lipid Profile in Obese Men
تاثیر یک دوره تمرین تداومی بر سطوح بتاتروفین و پروفایل لیپیدی در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Physical Activity and Mental Health of AJA’s Military Staff
بررسی ارتباط فعالیت بدنی و سلامت روانی کارکنان نظامی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Circadian Rhythm on Physical and physiological Performance of Military forces- Narrative Review
تاثیرات ریتم شبانه روزی بر عملکرد جسمانی و فیزیولوژیکی نیروهای نظامی- مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and ranking of the sport development factors in the Health Branch of Armed Forces
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل توسعه ورزش کارکنان رسته بهداشت و درمان نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Neuropsychological Rehabilitation on the Improvement of Cognitive Function related to Accuracy and Attention in Military Shooters with Moderating Effect of Organism Constraint
اثربخشی مداخلات نوروسایکولوژیکی بر بهبود کارکردهای شناختی مرتبط با دقت و توجه تیراندازان نظامی با اثر تعدیل‌کنندگی قیود فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Two Consumption Methods of Purslane Extract on Functional Indicators of Delayed Onset Muscle Soreness Following a Session of Eccentric Resistance Exercise in Military Students
بررسی تاثیر دو شیوه مصرفی عصاره خرفه بر شاخص‌های عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا در دانشجویان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Six Week Iso-Volume Continuous and Interval Endurance Training on some Inflammatory and Lipid Profiles in Obese and Overweight Soldiers
تاثیر شش هفته تمرین استقامتی تداومی و تناوبی هم حجم بر سطوح سرمی برخی از عوامل التهابی و چربی خون سربازان چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Corrective Exercises on Posture Control and Quality of Life of Military Staff with Chronic Low Back Pain
تاثیر تمرینات اصلاحی بر کنترل پوسچر و کیفیت زندگی نظامیان مبتلا به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2020-7)


Survey on Key Indicators of the "Green Hospital" in a Selected Military Hospital
بررسی شاخص های کلیدی "بیمارستان سبز" در یک بیمارستان منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Professional Values from Nursing Students’ Perspective in a Selected Military University in Tehran in 2019
ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه منتخب نظامی شهر تهران سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Intake of Macronutrients and Antioxidant Compounds Based on Military Force’ Stress
مقایسه بین دریافت درشت مغذی‌ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی بر اساس میزان استرس نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Organizational Learning in the Relationship between Knowledge Management and Organizational Innovation (Case Study: Faculty Members of a Military University)
بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی یک دانشگاه نظامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of non-suicidal self-injury behaviors with mental pain in soldiers: The Mediating Role of Self-Compassion
رابطه رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی‌گرا با درد ذهنی در سربازانِ محیط‌های نظامی: نقش میانجی شفقت به خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility on the Development of the Medical Tourism at Military and Civilian Hospitals in Tabriz
امکان سنجی توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Co-Exposure to Noise and JP-4 Jet Fuel on Hearing Loss in Rats
بررسی اثر مواجهه توأم سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Patients' Social Trust toward Medical Staff (Before and After Hospitalization); Subjects: Patients Admitted in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Hospitals
مقایسه اعتماد اجتماعی بیماران (قبل و بعد از بستری) به کادر درمانی (مورد مطالعه: بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Noise and Whole Body Vibration on Urinary Metanephrine and Normetanephrine
اثر مواجهه با صدا و ارتعاش تمام بدن بر سطوح ادراری متانفرین و نورمتانفرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Docking Study of Some Pyrimidine derivatives as Antimalarial Agents
طراحی و داکینگ تعدادی از مشتقات پیریمیدین به عنوان ترکیبات ضد مالاریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2020-5)


The Effect of Education using Social Networks on Knowledge and Performance of Nursing Students in regard to Safe Injections
بررسی تاثیر آموزش با استفاده از شبکه اجتماعی بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه تزریقات ایمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Musculoskeletal Deformities Prevalence and its Correlation with Working Experience in Male Nurses in a Military Medical Center, Tehran, 2019
بررسی میزان شیوع ناهنجاری های اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با سابقه کاری در پرستاران رسمی مذکر شاغل در یک مرکز درمانی نظامی شهر تهران طی سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Musculoskeletal Disorders in Hospital Personnel due to Patient Transfer by DINO and PTAI in Selected Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل بیمارستانی به روش DINO و PTAI در بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Internet Addiction and the Status of the Use of Virtual Social Networks in Iranian Teenagers and Youths in 2018
شیوع اعتیاد به اینترنت و وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در نوجوانان و جوانان ایرانی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Right Ventricular Changes by Echocardiography in Military Personnel Participating in Endurance or Strength Exercises: A Randomized Clinical Trial
بررسی تغییرات بطن راست بوسیله اکوکاردیوگرافی در افراد نظامی شرکت کننده در تمرینات ورزشی استقامتی یا قدرتی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Depression, Anxiety and Rumination of Patients with Post-traumatic Stress Disorder Symptoms (PTSD)
اثربخشی تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) بر افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sleep Quality in Active and Non-Active Military Retirement and its Relationship with Mental Health
مقایسه کیفیت خواب بازنشستگان نیروهای نظامی فعال و غیرفعال و ارتباط آن با سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify Coping Mechanisms to Deal with Stressors in Military Personnel
شناخت مکانیسم های مقابله‌ای در مواجهه با عوامل استرس زا در پرسنل نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Corrective Exercise Course on the Musculoskeletal Disorders of a Military Unit Soldiers
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Conceptual Policymaking Model for Tackling Obesity among the Military Personnel of Islamic Republic of Iran
تبیین و ارائه مدل مفهومی سیاستگذاری مقابله با شیوع چاقی در نظامیان جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2020-4)


Geographic Information System (GIS): A Reliable Tool for Monitoring COVID-19 in Iran and the World
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): ابزاری قابل اعتماد در پایش کووید-19 در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Postponing Football Matches in Iran to Reduce Human-to-Human Transmission of SARS-CoV-2
تعویق مسابقات فوتبال در ایران به‌منظور کاهش انتقال انسان به انسان کروناویروس نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A criticism of the World Health Organization Advice on the use of masks in the community in the context of COVID-19 outbreak
نقدی بر توصیه سازمان جهانی بهداشت مبنی بر عدم نیاز افراد عمومی جامعه به استفاده از ماسک در جوامع درگیر شیوع کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Isolation, Quarantine and Social Distancing in Controlling the COVID-19 Epidemic
نقش جداسازی، قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی در مهار اپیدمی کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges of Information Service related to the COVID-19 Crisis
چالش های خدمات اطلاع رسانی مرتبط با بحران کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenge of Transmission Chain and Effective Hospital Strategies in Controlling the Prevalence of Covid-19
چالش زنجیره انتقال و استراتژی‌های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COVID-19 Outbreak Management in Hospitals of Iran; Strengths and Weaknesses
مدیریت طغیان کووید-19 در بیمارستان‌های ایران؛ نقاط قوت و ضعف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fever and Cough are Two Important Factors in Identifying Patients with the Covid-19: A Meta-Analysis
تب و سرفه دو عامل مهم در شناسایی بیماران مبتلا کووید-19: متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Impacts of Covid-19 Outbreak on Mental Health Status of Society Individuals: A Narrative Review
آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy Outcomes and Clinical Manifestations of Covid-19 in Pregnant Women: A Narrative Review
پیامدهای بارداری و تظاهرات بالینی بیماری کووید-19 در زنان باردار: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on some Nutrition-Based Interventions in Covid-19
مروری بر برخی مداخلات مبتنی بر تغذیه در بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exercise Considerations during Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak: A Narrative Review
مروری بر ملاحظات انجام فعالیت‎های ورزشی در طی شیوع بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Mechanisms Involved in the Immunopathogenesis of SARS-CoV-2
مروری بر مکانیسم‎های دخیل در ایمونوپاتوژنز ویروس SARS-CoV-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retracted Paper: Effectiveness of Electronic Health Care and Drug Monitoring Program to Prevent COVID-19 and Adherence to Therapeutic Regimen in Patients with Ischemic Heart Disease- A Pilot Study
رترکت مقاله: اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Living in Home Quarantine: Analyzing Psychological Experiences of College Students during Covid-19 pandemic
زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان شناختی دانشجویان در همه‌گیری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Iranians' Risk Perception of Covid-19
عوامل موثر بر درک خطر ایرانیان از بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Perceived Mental Stress in the Health of Suspected Cases of COVID-19
بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Categorizing the Dimensions of Iran's Health System Response to the Covid-19 Pandemic
شناسایی و دسته بندی ابعاد واکنش نظام سلامت ایران در مقابله با پاندمی کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening Efficacy of Available HIV Protease Inhibitors on COVID-19 Protease
غربالگری اثربخشی مهارکننده های پروتئاز اچ-آی-وی روی پروتئاز کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-Governmental and Voluntary Groups, Collaborators in the Fight against COVID-19
گروه‌های مردمی و نیروهای بسیجی، همیارانِ مبارزه با کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2020-3)


Basic Reproduction Number: An important Indicator for the Future of the COVID-19 Epidemic in Iran
عدد مولد پایه: شاخصی مهم در تعیین آینده اپیدمی کووید-19 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Resource Distribution and Performance Evaluation of Iranian Military Hospitals in 2018 Based on Pabon Lasso Model
بررسی وضعیت توزیع منابع و سنجش کارایی بیمارستان‌های نظامی ایران در سال 1397؛ بر اساس مدل پابن لاسو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Validation of a Questionnaire Assessing the Compliance with Persian Medicine Principles Affecting on Functional Bloating
طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه میزان رعایت اصول طب ایرانی موثر بر نفخ عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Emotion Regulation Strategies in Emotional Disorders of Soldiers with History of Self-Harm Attempts (Suicidal and Non-Suicidal)
نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات هیجانی سربازان با سابقه تلاش‌های خودآسیبی (خودکشی و غیرخودکشی‌گرایانه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Crisis Management Education Based on Inter-Professional Approach on Military Nurses’ Ability to Confront with Crisis
اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه‌ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Training Problem-solving Skills on Soldiers' Addiction Potential
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های حل مسئله بر آمادگی اعتیاد سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reengineering the Admission Process to the Clinic of a Military Hospital in Tehran in 2017-2018
مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Resiliency Training on Reduction of Emotional Stress and Self-mutilation Attempt in Soldiers in Tehran, Iran in 2018
اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش استرس و اقدام به خودزنی سربازان، در شهر تهران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of Cognitive Science in Military Science- A Narrative Review
کاربردهای علوم شناختی در علوم نظامی- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review
شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 6 (2019-12)


Investigation of combined effects of noise and low air temperature on human-environmental comfort and physiological responses- An experimental study
بررسی اثرات مواجهه همزمان صدا و شرایط دمایی پایین بر آسایش محیطی و پاسخ‌های فیزیولوژیکی انسان-یک مطالعه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the interprofessional collaboration of healthcare team members: validation of Interprofessional Collaborator Assessment Rubric (ICAR) and pilot study
ارزیابی همکاری بین حرفه‌ای اعضای تیم درمان: روانسنجی روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای و پایلوت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological investigation of waterborne and foodborne disease outbreaks in Iran: 2012-2018
بررسی اپیدمیولوژیک طغیان بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا در ایران– 1391 تا 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and monitoring of the health of police staff using occupational health management model
ارزیابی و پایش سلامت کارکنان انتظامی با استفاده از الگوی مدیریت سلامت حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between heat stress and workers’ blood parameters in a foundry
بررسی رابطه بین استرس‌گرمایی و سطح برخی از مولفه‌های خونی کارگران در یک صنعت ریخته‌گری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks of combined, interval aerobic and continuous aerobic training on lipid profile, function and some cardiovascular inflammatory markers in 30-45-year-olds militaries in cold and mountainous climates
بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی، تناوبی هوازی و تداومی هوازی بر پروفایل لیپیدی، عملکرد و برخی شاخص‌های التهابی قلبی ـ عروقی نظامیان 45 – 30 ساله در آب و هوای سرد و کوهستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of internal attentional focus instructions and various distances of external attention on the static and dynamic balance of the chemical veterans with movement impairment
تاثیر دستورالعمل‌های کانون توجه درونی و فواصل مختلف کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستا و پویای جانبازان شیمیایی دارای اختلال حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relief and transportation of victims on the battlefield from the viewpoint of military nurses: a qualitative study
امداد و انتقال مجروحین در صحنه نبرد از دیدگاه پرستاران نظامی: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the components and dimensions of emergency department preparedness in military hospitals against urban unrest
تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The review of the scientific productions of Iran in the field of military psychology and psychiatry on the Scopus database: A scientometric study by 2018
مروری بر تولیدات علمی ایران در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی بر اساس پایگاه داده Scopus : یک مطالعه علم سنجی تا سال 2018
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transmission of posttraumatic stress disorder (PTSD) from father to offspring in families: a narrative review
انتقال بین نسلی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) از پدر خانواده به فرزندان: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research and researchers of hygiene, medicine and health field in the service of Arbaeen walk
پژوهش و پژوهشگران حوزه بهداشت، درمان و سلامت در خدمتِ پیاده‌روی اربعین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2019-11)


Assessment of hospital preparedness and mangers’ awareness against disaster in southeast Iran in 2017
ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان‌های جنوب شرق ایران و آگاهی مدیران آن در مواجهه با بلایای طبیعی، در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The barriers affecting the rapid reaction of the Emergency Operation Center (EOC) of Red Crescent society using the DEMATEL technique
موانع تاثیرگذار بر واکنش سریع مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر با استفاده از تکنیک دیماتل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of surgical site skin preparation with povidone-iodine 7.5% and 10% with chlorhexidine and povidone-iodine 10% on microbial count
تاثیر آماده‌سازی پوست محل عمل جراحی با آنتی‌سپتیک‌های پوویدین‌آیوداین 7/5 و 10درصد با کلرهگزیدین و پوویدین‌آیوداین 10درصد بر میزان شمارش میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors associated with low back pain in male military personnel: case-control study
عوامل خطرساز مرتبط با کمردرد در نیروهای پایور مذکر نظامی: یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of applying energy conservation techniques on the fatigue of chemical veterans with respiratory disorders
تاثیر به کارگیری راهکارهای ذخیره انرژی بر خستگی جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلالات تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of temperament and character of personality in predicting emotion regulation in patients with emotional disorders
نقش ویژگیهای سرشتی و منشی شخصیت در پیش بینی توانایی تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلالات هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Living with veteran fathers: analyzing the psychological and emotional needs in daughters of veterans (A phenomenological study)
زندگی با پدر جانباز: واکاوی نیازهای روان شناختی و عاطفی دخترانِ جانبازان (رویکردی پدیدارشناسانه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organophosphate compounds and their biodegradation; using enzymes as an increased efficiency approach
ترکیبات ارگانوفسفره و تجزیه زیستی آنها؛ استفاده از آنزیم‌ها با رویکرد افزایش کارایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A brief review on chemical agents involved in chromosomal aberrations in military wars
مروری بر عوامل شیمیایی دخیل در ناهنجاری‌های کروموزومی در جنگهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cutaneous leishmaniasis in military areas of Iran and Middle East and its prevention, diagnosis and treatment methods- Narrative review
لیشمانیوزجلدی در مناطق نظامی ایران و خاورمیانه و روش های پیشگیری، تشخیص و درمان آن- مطالعه مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lived experiences of military nurses from war- a mini-review
تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ- مقاله مروری کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of biological threats and bioterrorism in massive human gathering
مدیریت تهدیدات زیستی و بیوتروریسم در تجمعات عظیم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2019-9)


The effect of continuous care model on sleep quality in veterans with post-traumatic stress disorder referred to psychiatric clinics of Alborz province
بررسی اثربخشی مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ مراجعه‌کننده به کلینیک های روانپزشکی استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ethical motivational program on nurses’ moral courage in Mashhad’s military hospitals
بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of physical-motor fitness level of scholarship male students in a military center and determination of current status
بررسی سطح آمادگی جسمانی- حرکتی دانشجویان پسر بورسیه یک مرکز نظامی و تعیین وضعیت موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compareing the effectiveness of pharmacotherapy, transcranial direct current stimulation (TDCS), and combined treatment (TDCS and pharmacotherapy) on reducing major depression symptoms and improvement of working memory in veterans with PTSD
مقایسه اثربخشی دارودرمانی، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (TDCS) و درمان ترکیبی (دارودرمانی و TDCS) در کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه فعال جانبازان مبتلا به PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationships between student stressors with psychological problems in students in a military Medical Sciences University in Tehran
ارتباط عوامل استرس‌زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of AIDS Prevention Education Program on Reducing Risk Factors with Community Based Approach in soldiers and military staff
بررسی اثربخشی برنامه آموزش پیشگیری از بیماری ایدز بر کاهش عوامل خطر ابتلا با رویکرد مبتنی بر جامعه در سربازان و پایوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological indices and trend of incidence of human brucellosis in Khorasan-e-Razavi Province from 2009 to 2016
شاخص‌های اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری بروسلوز انسانی در استان خراسان رضوی طی سال‌های 1388 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the underlying factors of the establishment of knowledge management in insurance organizations: case study in Social Security Organization
بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در سازمانهای بیمه‌گر: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expanding the health care in deprived areas in Iran:policies and challenges
گسترش خدمات درمانی در مناطق محروم در ایران: سیاستها و چالش ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of 15 years application the family centered empowerment model on the consequences of acute and chronic Diseases
مروری بر 15 سال کاربرد مدل توانمندسازی خانواده‌محور بر پیامدهای بیماری‌های حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stored-grains pests and their control with emphasis on military food warehouses in Iran: a review
آفات انباری شایع در انبارهای غلات و حبوبات ایران با تاکید بر انبارهای نظامی و روش‌های کنترل آنها- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changing the language of medical journals from Persian to English for the purpose of obtaining index: good or bad!
تغییر زبان مجلات پزشکی از فارسی به انگلیسی با هدف اخذ نمایه: خوب یا بد!
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2019-8)


The study of factors affecting the implementation of clinical guidelines in Iran
بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between perceived physical fitness and actual physical fitness in military personnel
بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک‌شده با آمادگی بدنی واقعی در پایوران نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and life satisfaction among nurses in selected army hospitals
بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب ارتش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the relationship between quality of life and spiritual intelligence with suicidal thoughts among soldiers (Case study: Sardasht city)
بررسی رابطه کیفیت زندگی و هوش معنوی با افکار خودکشی در بین سربازان (مطالعه موردی شهرستان سردشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between personality traits of military commanders and violations of soldiers
بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی فرماندهان نظامی و میزان تخلفات سربازان تحت امر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Balance and mobility during daily activities, low back pain, amputated and intact side pain in Iranian lower limb amputees
تعادل و پویایی طی فعالیت‌های روزمره، کمردرد و درد در اندام سالم و قطع شده در افراد دچار قطع عضو اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the evaluation of teachers by systematic and Delphi methods in the military university in Tehran
عوامل موثر در ارزشیابی اساتید آموزشی با روش سیستماتیک و دلفی در یک دانشگاه نظامی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Anti Thyroid Peroxidase Antibody (TPOAb) levels in people with depression and healthy people: case control-study
مقایسه سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی- مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and valuing the lost productivity due to knee osteoarthritis and its effective factors among military personnel
اندازه گیری و ارزشگذاری بهره وری از دست رفته نیروی انسانی نظامی در اثر ابتلا به بیماری آرتروز زانو و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Permethrin-impregnated military uniform protection against different species of biting insects: narrative review
حفاظت‌دهی یونیفرم‌های نظامی آغشته به پرمترین در مقابل گونه‌های مختلف حشرات گزنده - مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mental health promotion programs and strategies used in US, UK, Russia and Iran’s military organizations: systematic review
برنامه‌ها و راهبرد‌های ارتقای سلامت روانی در سازمان‌های نظامی آمریکا، انگلستان، روسیه و ایران: مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The importance and role of military forces in natural disaster relief
اهمیت و نقش نیروهای نظامی در امدادرسانی در بلایای طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2019-5)


Optimization of the electrospinning process of polyurethane nanofibers and their filtration performance for use in respiratory protection mask filters
بهینه سازی فرایند الکتروریسی بسترهای نانوفیبری پلی اورتان و بررسی عملکرد فیلتراسیونی آنها به منظور استفاده در فیلترهای ماسک های حفاظت تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial comparison between the nanofibers bed of poly vinylidine fluoride–poly vinyl pirilodine containing a sorbent with one metal and two metals
مقایسه خاصیت آنتی باکتریایی بستر نانوالیاف از پلی وینیلیدین فلوراید/ پلی وینیل پیرولیدون حاوی یک جاذب با ساختارهای تک فلزی و دو فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of internal environment and high penetration factors in a military medical sciences university in Tehran, Iran
شناسایی محیط داخلی و عوامل تاثیر بالا در یک دانشگاه‌ علوم پزشکی نظامی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of managerial coaching on nurses’ innovative behaviors: mediating psychological empowerment and role clarity (Case study: Nurses of a military hospital)
تاثیر مربیگری مدیریتی بر رفتارهای نوآورانه پرستاران: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و وضوح نقش (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان نظامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of positive-skill training on general health and spiritual well-being of soldiers
تاثیر آموزش مهارت مثبت‌نگری بر سلامت عمومی و سلامت معنوی سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the efficacy of brain training by using virtual reality and real shooting on the shooting skills of students of a military university
بررسی اثربخشی آموزش مغزی با بهره گیری از تیراندازی مجازی و واقعی بر مهارت تیراندازی دانشجویان یک دانشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and psychometric properties of the quality of life questionnaire for veterans with combat related post-traumatic stress disorder
طراحی و روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of tapering with and without ethanolic extract of Nigella sativa on Hypoxia Inducible Factor-1α and exercise-induced bronchial changes
بررسی اعمال تیپر با و بدون مصرف عصاره اتانولی سیاهدانه برتغییرات HIF-1α ریه و نایژه تنگی ناشی از فعالیت ورزشی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of one and five-day curcumin consumption on muscle damage indices after an eccentric exercise session in untrained young men
اثر یک و پنج روز مصرف کورکومین بر شاخص های آسیب عضلانی بعد از یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا در مردان جوان تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of disease and complaints in homeless patients on admission to the Emergency Department at Imam Hossein Hospital, Tehran, Iran from 2012 to 2018
بررسی شیوع بیماری ها و علل مراجعه بیماران بی‌خانمان به اورژانس بیمارستان امام حسین تهران از سال 1391 لغایت 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tick-biting of the Hyalomma spp. as a Vector of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF): Case Report
گزش و خونخواری کنه جنس هیالوما (Hyalomma spp) ناقل تب هموراژیک کریمه- کنگو: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Triage in Military Medicine- Challenges and Approaches: Editorial
تریاژ در طب نظامی– چالشها و رویکردها: سرمقاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2019-4)


The Effect of Using Ultrasound in Daily Care of Patients under Mechanical Ventilation in the Emergency Department
بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Counseling Based on Schema Therapy on Quality of Marital Relationships, Differentiation and Hardiness in Women Seeking Divorce in Families of War Veterans
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طرح واره درمانی بر کیفیت رابطه زناشویی، تمایزیافتگی و سخت رویی در زنان متقاضی طلاق در میان فرزندان رزمندگان دفاع مقدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Job Burnout and Its Dimensions in the Personnel of Selected Military Clinics in Tehran in 2018
بررسی میزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کارکنان درمانگاه های نظامی منتخب در شهر تهران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Three Methods of Resistance Training with Blood Flow Restriction on Functional Factors and Cardio Respiratory Preparedness in Military Soldiers
مقایسه سه روش تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر آمادگی قلبی تنفسی و شاخص های عملکردی سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Teamwork and Missed Nursing Care: Case Study in a Military Hospital in Tehran
رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular analysis of Coagulase Gene in Enterotoxigenic Staphylococcus aureus strains
بررسی مولکولی ژن کواگولاز در سویه های استافیلوکوکوس آرئوس انتروتوکسیژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Severity of Symptoms and Quality of Life in Soldiers with Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت علائم و کیفیت زندگی سربازان مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compilation of Objective and Behavioral Indices in Stress Measurement
تدوین شاخص‌های عینی و رفتاری در سنجش استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Quality of Life Therapy on Psychological Well-Being, Resiliency, Marital Satisfaction in Wives of Veterans
اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی، تاب‌آوری و رضایت زناشویی همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Treatment of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Marital Adjustment, Sense of Coherence and Psychological Flexibility of Veteran's Wives
تأثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBSR)بر سازگاری زناشویی، حس انسجام و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی همسران جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Survey of the Most Prevalent Cancers and Its Association with Other Non-Communicable Diseases among the Iranian Military Community between 2001‒2017: A Cross-Sectional Study
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های شایع در جامعه نظامیان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سایر بیماریهای غیرواگیر بین سالهای 1395-1380: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metapneumovirus Infection Rate in Respiratory Patients in Iran Military Hospitals- Editorial
میزان آلودگی به متاپنوموویروس در بیماران تنفسی بیمارستانهای ارتش در شهر تهران-سرمقاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2019-1)


The Relationship between Intellectual Capital with Human Resource Productivity and Job Performance from the Viewpoint of the Military Hospital Staff
رابطه میان سرمایه فکری با بهره‌وری منابع انسانی و عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Morning Exercise on the Mental Health of the Students and Employees at NAJA (Case study: Shahid Dastghib Naja Training Center, Jahrom, Iran)
نقش اجرای فعالیت‌های صبحگاهی بر سلامت روان در کارکنان و دانشجویان ناجا (مطالعه موردی: مرکز آموزش شهید دستغیب ناجا، جهرم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Quality of Surgical Ward Services in a Military Hospital Using the Fuzzy Quality Function Deployment Method
ارزیابی کیفیت خدمات بخش جراحی یک بیمارستان نظامی با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Psychometric Properties of the Military Nurses' Job Burnout Factors Questionnaire
طراحی و اعتباریابی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه عوامل فرسودگی شغلی پرستاران نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Differentiation of Self and Early Maladaptive Schemas with Family Performance Components among the Military Women Residing in Tehran, Iran
رابطه تمایزیافتگی خود و طرحواره ناسازگار اولیه با مولفه‌های عملکرد خانواده در زنان نظامیان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quiet Eyes Training on the Improvement of the Performance of the Novice Military Shooters- Randomized Controlled Clinical Trial
تاثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه‌کار نظامی- کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life and Blood Glucose Control in Type 2 Diabetic Patients with and without Hypogonadism: Case-Control Study
مقایسه کیفیت زندگی و کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو با و بدون هایپوگنادیسم: مطالعه مورد-شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Hemodynamic Management (Monitoring) of Multiple Trauma Patients by Sonography in the Emergency Department
بررسی پایش همودینامیک بیماران مولتیپل تروما بوسیله سونوگرافی در اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Eye Diseases in Monocular Blind Veterans in 19 Provinces of Iran from 2010 to 2016
اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم در جانبازان یک چشم نابینا در 19 استان کشور طی سال‌های 1389 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Force Fitness and Its Components in War and Peace- Narrative Review
آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational Factors Affecting a Patient’s Average Length of Stay in Hospital: Systematic Review
عوامل سازمانی موثر بر متوسط اقامت بیمار در بیمارستان: مرور نظام مند مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Accreditation Standards for Disaster Risk Management: An Approach for Hospital Preparedness Improvement–Editorial
توسعه استانداردهای اعتباربخشی مدیریت خطر حوادث و بلایا: راهکاری برای ارتقای آمادگی بیمارستان‌ها- سرمقاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2018-12)


The Need Assessment of Family Training Programs (FTPs) for Military Parents: Case Study of High Schools in a Military Town in Tehran, Iran
نیازسنجی آموزشی برنامه‌های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش‌آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life in Chemical Warfare Veterans: Randomized Controlled Clinical Trial
تاثیر الگوی توانمند‌سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Lifestyle Change-Based Interventions with Emphasis on Educational Lifestyle on Educational Self-Concept of Veterans' Children
اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تأکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting the Triple Dimensions of Patients’ Satisfaction of Those referred to the Emergency Department in -Zanjan, Iran in 2017
بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of the Self-Care Barrier Factors in Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War: A Qualitative Study
تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention on Low Back Pain among Air Force Personnel in a Military Organization
تأثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Persistence Effect Acute Social Stress Test on the Alpha Band Power
بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Medical Errors in the Emergency Department of The Military Hospitals Using the TOPSIS technique
پیش‌بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validating a Questionnaire for Assessing the Safety Climate among Nurses
طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه‌ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Mapping of Military Trauma Papers using Co-Word Analysis in MEDLINE
ترسیم نقشه علمی مقالات حوزه ترومای نظامی با استفاده از تحلیل هم واژگانی در مدلاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Effect of Exercise on Obesity by Modulating the Immune System and Toll-Like Receptors
مروری بر تاثیر ورزش بر چاقی بواسطه تعدیل سیستم ایمنی و رسپتورهای Toll-like
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Emergency Medical Services for Transportation of Patients to Hospital –Editorial
استفاده از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای انتقال بیماران به بیمارستان- سرمقاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2018-11)


Perceptions of Veterans Suffering from Spinal Cord Injury Regarding Participation in Daily Activities and the Impact of the Lesion on the Extent of Participation
درک جانبازان مبتلاء به ضایعه نخاعی از میزان مشارکت در فعالیت های روزانه، تأثیر ضایعه بر میزان مشارکت و برخی عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Effect of Job Burnout and Job Satisfaction on Patient Safety Culture using Path Analysis in Military Healthcare Personnel
اثر توأم فرسودگی و رضایت شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل مسیر در کارکنان خدمات درمانی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Irrational Beliefs, Mindfulness and Cognitive Avoidance in the Prediction of Suicidal Thoughts in Soldiers
نقش باورهای غیرمنطقی، ذهن‌آگاهی و اجتناب شناختی در پیش‌بینی افکار خودکشی سربازان وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled Clinical Trial
تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in People who Experienced Imposed War by Iraq on Iran in Ilam in 2016: Cross-Sectional Study
بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه در افراد با تجربه جنگ تحمیلی عراق بر ایران در استان ایلام در سال 1395: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amount and Causes of Insurance Deductions for the Armed Forces Medical Services Organization in a Military Hospital in Tehran, Iran
میزان و علل کسورات بیمه‌ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Health Status of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Kerman in 2016
بررسی وضعیت سلامتی بیماران مبتلا به بیماری‌ مزمن انسداد ریه‌ در کرمان- نیمه دوم سال 1395‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of a Functional, Low Calorie Sponge Cake through the Incorporation of Resistant Starch and Date Syrup for Improving the Wellness of Military Personnel
تولید کیک کم کالری با خواص کاربردی با استفاده از نشاسته مقاوم و شیره خرما جهت ارتقاء سطح سلامت افراد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Public-Private Partnership in the Development of Iranian Hospital Services: Lessons Learned from Experience
مشارکت دولتی- خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور: درس های یک تجربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Construction of the First Aid Bag for Self-Relief for Infantry Forces: Hybrid Study
طراحی و ساخت کیف کمک‌های اولیه خود امدادی نیروهای پیاده نظام:‌ مطالعه هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Determining the Reliability and Validity of the Work-Related Flow State Questionnaire (WFSQ) Among Military Personnel
ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ اجرای روان شغلی در کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ Competencies in Radiologic Incidents: Mini Review
صلاحیت های پرستاران در حوادث پرتوی: مطالعه مروری کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2018-9)


Assessing Knowledge and Preparedness of Medical Staff toward Potential Nuclear Injuries: a Cross-Sectional Study in Arak, Iran-2015
میزان آگاهی و آمادگی کادر درمانی در مواجهه احتمالی با مصدومین بحران های هسته‌ای: یک مطالعه مقطعی در اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Resiliency and Practice of Religious Beliefs with Anxiety and Depression among Soldiers
رابطه تاب‌ آوری و عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Incidence of DIC-like Syndrome and Its Effect on Mortality and Hospitalization Days in Patients Admitted to ICU of Imam Hossein Hospital in 2013-2017
بررسی میزان بروز DIC-like syndrome و تاثیر آن بر مورتالیتی و روزهای بستری در بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 92-96
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positive Psychotherapy to Improve the Quality of Life of Paraplegic Veterans through Virtual Social Networks
روان‌درمانی مثبت‌نگر برای ارتقاء کیفیت زندگی جانبازان پاراپلژی از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Protective Effect of Aluminum in the Laminate and Network Mode against Electromagnetic Radiation with a Selective Frequency of 900 MHz
مقایسه اثر حفاظتی فلز آلومینیوم در دو حالت ورقه و شبکه در برابر تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس انتخابی 900 مگاهرتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking the Evidence-Based Medical Databases Using Ovid's Assessment Criterion through Hierarchical Analysis Method
رتبه‌بندی پایگاه های اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از معیار ارزیابی Ovidبه روش تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Psychological Stress and Health of Masticatory System in Military Pilots to Non-Pilot Officers
مقایسه استرس روانی و سلامت سیستم جونده بین خلبانان نظامی و افسران غیرخلبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Post-Traumatic Growth and Coping with Stress in Chemical and Non-Chemical Veterans in the City of Sardasht, Iran
مقایسه رشد پس از سانحه و راهبردهای مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی شهرستان سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on the Technical Quality of Dental Services in Army 600 Dental Care Centre Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process
بررسی عوامل موثر بر کیفیت فنی خدمات دندانپزشکی در مرکز تخصصی دندانپزشکی 600 ارتش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Religious Lessons Learned Based on the Islamic Lifestyle on Promoting Spiritual Health Indicators in Soldiers at the Military Basis in Tehran, Iran
یادگیری آموزه‌های دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی بر ارتقاء شاخص‌های سلامت معنوی در سربازان وظیفه پادگان نظامی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Factors Affecting the Refusal to Report Medical Errors on Medical Errors among Nurses of Selected Military Hospitals in Tehran, Iran
بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Performance-enhancing Substances in the Military: Stimulants and Sedative-hypnotics
مروری بر ترکیبات افزایش دهنده عملکرد در حوزه نظامی: محرک ها و آرامش بخش ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospital Accreditation Program and Its Effectiveness in Evaluating Military Hospitals
برنامه اعتباربخشی بیمارستانی و اثربخشی آن در ارزیابی بیمارستان های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2018-6)


Effectiveness of Neurofeedback Treatment on Empathy and Delusional Beliefs in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر همدلی و باورهای هذیانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017
ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Quality of Life and Its Effective Factors in Military Patients and Relatives with Coronary Artery Disease in Tehran, Iran, 2016– A Cross Sectional Study
بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 – مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and Assessment of 25 Informative Autosomal SNPs for Human Genetically Identification
معرفی و ارزیابی پانل بیست و پنج گانه SNP های اتوزمال آگاهی بخش جهت تعیین هویت ژنتیکی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effectiveness of Suspended Exercise and Functional Stabilization Exercise on the Intensity of Pain, Proprioception Functional and Movement Control Ability in Men with Non-specific Chronic Low Back Pain
مقایسه اثربخشی تمرینات تعلیقی و ثباتی عملکردی بر ‌شدت درد، عملکرد ‌حس عمقی و توانایی کنترل حرکتی مردان مبتلا به ‌کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Military Optimal Performance Challenge (MOPC) Test in Military Students at a Training Center, Tehran, Iran
ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی (MOPC) در دانشجویان نظامی یک مرکز آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Docking Study of Novel Oximes as Reactivators of Inhibited Acetylcholinesterase with Nerve Agents
طراحی و داکینگ اکسیم‌های جدید به‌عنوان فعالسازهای استیل‌کولین‌استراز مهارشده با عوامل عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Emotional Processing in Military Athletes with Different Levels of Professionalism
بررسی مقایسه ‌ای پردازش هیجانی در ورزشکاران نظامی با سطوح مختلف حرفه ‌ای، نیمه ‌حرفه‌ ای و مبتدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Physical Fitness and its Perceived Estimation in Military Forces
ارتباط بین وضعیت آمادگی جسمانی با برآورد انتزاعی از آن در نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Psychometric Properties of the Persian version of Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) in Soldiers
بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در پرسنل وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Effective Factors to Reduce Symptoms of Depression from the Perspective of Islam: A Qualitative Content Analysis
تبیین عوامل مؤثر بر کاهش علائم افسردگی از منظر دین اسلام: یک تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2018-4)


Designing, Production and Assessment of an Ankle Turner Unit of Prosthesis in Subjects with Unilateral Below Knee Amputation
طراحی، ساخت و ارزیابی قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Epigenetic Effects of the miR17/92 Cluster in Noninvasive Screening of Genetically-Based Respiratory Diseases
بررسی تاثیر اپی ژنتیکی کلاستر miR17/92 در غربالگری غیرتهاجمی بیماری‌های تنفسی با زمینه ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Protecting Public Health by Monitoring the Production of Medicinal Plants with Emphasis on the Implementation of Biological Defense
ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پایش تولید گیاهان دارویی با تأکید بر اجرای پدافند زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Combined Index during Weaning from a Mechanical Ventilator in Chronic Obstructive Pulmonary Patients: An Observational Prospective Multi-center Triple-blinded Study in Military Hospitals in Iran
اعتباریابی شاخص ترکیبی در جداسازی بیماران مزمن انسدادی ریوی از دستگاه تهویه مکانیکی: مطالعه سه‌سوکور چند مرکزه آینده‌نگر مشاهده‌ای در بیمارستانهای نظامی منتخب در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of e-Health Literacy and Its Predictor Factors among Patients Referred To a Military Hospital in Tehran, Iran, 2017
بررسی سواد سلامت الکترونیک و عوامل پیش‌بینی‌کننده آن در میان بیماران مراجعه‌کننده به یک بیمارستان نظامی در شهر تهران طی سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Factors affecting Faculties’ educational evaluation in a Military University of Medical Sciences in Tehran, Iran
تعیین عوامل موثر بر ارزشیابی آموزشی اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Knowledge Rate of the Red Crescent Societies' Rapid Reaction Teams on Rescue Equipment in Natural and Man-Made Disasters
بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در خصوص تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت شایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Occupational Hazards and Related Factors in Health Care Workers in Military Hospitals during 2016-2017
بررسی مخاطرات شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت بهداشتی شاغل در بیمارستانهای نظامی سال 95-96
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of 17 Years of Application of a Continuous Care Model on the Consequences of Acute and Chronic Diseases: Describing and Assessing the Quality of Methodology of Papers
مروری بر 17 سال کاربرد مدل مراقبت پیگیر بر پیامدهای بیماری‌های حاد و مزمن: توصیف و ارزیابی کیفیت روش‌شناسی مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DNA Vaccines and Their Use in Biodefense- A Review Study
DNA واکسن ها و کاربرد آن در دفاع زیستی- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scorpion Control in Military Units: A Review Study
کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Sector Evolution Plan of Iran: A Challenge for Military Hospitals
طرح تحول نظام سلامت ایران: چالشی برای بیمارستان‌های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2018-2)


The Role of Psychological Disorders, Family Functioning and Occupational Factors on Self-harming Behaviors by the Mediating Role of Depression among Shiraz Military Personnel
نقش اختلالات روانپزشکی، کارکرد خانواده و عوامل شغلی بر رفتارهای خودآسیب رسان با میانجیگری افسردگی در بین کارکنان ارتش شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effective Factors on the Optimal Use of Information Technology in the Health Insurance Industry: A Case Study in Guilan Province
تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Lower Extremity Injury in Iranian Army Rangers using Functional Performance Tests
پیش بینی آسیب های اندام تحتانی تکاوران ایرانی با استفاده از آزمون های عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Mobile Phone use in Military University Students from the Views of Media and Communications professionals: A Thematic Analysis
آسیب شناسی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی از دیدگاه متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات: یک مطالعه تحلیل مضمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Strategic Thinking with Innovation and Productivity Managers of Different Levels in a Military Hospital
بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Customer Relationship Management on the Supply Chain Based on the Mediating Role of Information Technology (Case Study: Supply of Medicine in Military Hospitals of Iran)
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Burnout, Job Satisfaction and Demographic Factors with the Level of Patient Safety Culture in Military Healthcare Staff
بررسی رابطه فرسودگی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Pilates and Yoga for Eight Weeks on Respiratory Gas Exchange Indices of Young Women at Anaerobic Threshold
تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و یوگا بر شاخص‌های تبادل گازهای تنفسی زنان جوان در لحظه آستانه بی هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Extent of Explosion, Ignition and Gas Leakage Consequences in Cylinders Containing 26.2-Liters of Liquid Gas, with Passive Defense Approach
بررسی محدوده پیامدهای انفجار، اشتعال و نشت گاز در کپسول های 2/26 لیتری گاز مایع با رویکرد پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Obese Soldiers’ Knowledge, Attitude, and Practice about Obesity Management based on the Extended Parallel Process Model
بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق در مورد مدیریت چاقی براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Service-Based Learning in Nursing: A Rodgersian Evolutionary Concept Analysis (Review Study)
یادگیری خدمات محور در پرستاری: یک تحلیل مفهوم تکاملی راجرز (مطالعه مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life in Iranian War Veterans: A Systematic Review and Meta-Analysis
کیفیت زندگی جانبازان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2018-1)


Quality of Receiving Patient’s Informed Consent in the Surgical Wards of a Military Hospital in Tehran at 2016 and its Improvement Solutions
کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1395 و راهکارهای بهبود آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Aqueous and Alcoholic Extract of the Melissa Officinalis Effect on Candida albicans, Candida glabrata and Candida krusei
بررسی اثر ضدقارچی عصاره های آبی و الکلی گیاه بادرنجبویه روی کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا کروزویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Production of Ice-containing Cooling Clothing (Ice Vest) and Evaluation of its Performance on Retention Time of Workers in a Hot Workplace
طراحی و ساخت لباس خنک کننده‌ محتوی یخ (جلیقه یخ) و ارزیابی عملکرد آن بر روی زمان ماند کارگران در محیط گرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Progressive Muscle Relaxation on the Four Dimensions of Lifestyle in Patients with Coronary Artery Bypass Graft: A Triple Blind Randomized Clinical Trial
تاثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر ابعاد چهارگانه سبک زندگی بیماران جراحی پیوند عروق کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acute and Chronic Sodium Bicarbonate Supplementation Loading With Exhaustive Work on Performance Indicators and Fatigue of Soldiers
مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Dental Treatment Needs in Chemically Veterans in Zanjan, Iran
نیازسنجی درمانهای دندانپزشکی جانبازان شیمیایی استان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Curriculum Ideology and Educational Philosophy with the Teachers' Teaching Approaches in a Military Medical University of Tehran
بررسی رابطه ایدئولوژی برنامه درسی و فلسفه‌های آموزشی با رویکردهای تدریس اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethical Leadership and Leadership Styles on Organizational Commitment in a Military Health Organization in Tehran, Iran
تاثیر رهبری اخلاقی و سبک های رهبری بر تعهد سازمانی: مطالعه موردی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of using Simulators and Mental Imagery of Piloting Techniques on the Performance of UAV Athlete Pilots
مقایسه اثر استفاده از دستگاه شبیه‌ساز و تصویرسازی ذهنی حرکت فنون خلبانی بر عملکرد خلبانان پهپاد ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Conditions of Renal and Urinary Tracts Complications in Amputee's Veterans in Mazandaran
بررسی وضعیت بیماری‎های کلیه و مجاری ادراری جانبازان قطع عضو در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teratogenic Effects of Some Factors on the Human Fetus: A Review study
بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Vitamin D Deficiency and Its Effects on Military Forces’ Performance - A Review Study
بررسی شیوع کمبود ویتامین D و اثرات آن بر عملکرد افراد نظامی– مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2017-11)


The Prediction of NAJA's Employees Productivity on the Basis of Perceived Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior
پیش بینی بهره وری کارکنان ناجا بر اساس عدالت سازمانی ادراک شده، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mathematical Modeling for Bed Allocation in a Military Hospital
مدل سازی ریاضی تخصیص تخت در یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Katacalcin (PDN-21) Serum Level in Patients with Medullary Thyroid Carcinoma: Case-Control Study
سنجش سطح سرمی کاتاکلسین در بیماران مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید: مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Organizational Health Behavior Indicators in a Military Organization
تعیین شاخص‌های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Rotational Factors of Physicians' Career in Health Care Centers
بررسی عوامل چرخش شغلی پزشکان در مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Removal of Styrene from Air Using Titanium Dioxide Nanoparticles Stabilized on Modified Natural Zeolite and Gamma Radiation
حذف فتوکاتالیستی استایرن از هوا با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده برروی زئولیت طبیعی اصلاح شده و پرتو گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Root Cause Analysis of Accidents with Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) Using in Imam Khomeini Hospital in Felavarjan, Isfahan, 2014
تحلیل ریشه ای علل حوادث با استفاده از سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی در بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان اصفهان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Bed Occupancy Rate Based on Multiple-Criteria Decision Analysis (Hierarchical Analysis) in a Military Hospital
عوامل مؤثر بر شاخص‌ ضریب اشغال تخت بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی) در یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Intelligence, Spiritual Well-Being and Death Anxiety among Iranian’s Veterans
ارتباط بین هوش معنوی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در جانبازان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Progressive Muscle Relaxation on the Outcomes of Myocardial Infarction: Review Study
تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر پیامدهای ناشی از انفارکتوس میوکارد: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders Related to Physical Activities of the Military Training Course and a Preventive Ergonomic Solution: Review Study
آسیب‌های اسکلتی- عضلانی شایع مرتبط با فعالیت‌های جسمانی دوره‌ آموزشی خدمت سربازی و راهکاری ارگونومیک جهت پیشگیری از آنها: مطالعه‌ مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Peer Review Process for Medical Journal Publication: Problem or Opportunity (Letter to the Editor)
فرآیند داوری مقالات در نشریات علوم پزشکی: معضل یا فرصت (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2017-9)


The Relationship between Deficiency of Family Cohesion and Prevalence of Physical and Mental Fatigue among Yazd Province Police Families
بررسی رابطه نارسایی در انسجام خانواده با شیوع خستگی فیزیکی و روانی در میان اعضای خانواده‌های نیروی انتظامی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Client Satisfaction of an Urban Health Center Affiliated With a Military Unit in 2015
بررسی میزان رضایتمندی مراجعین از مرکز بهداشتی درمانی شهری وابسته به یگان نظامی منتخب در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation CHEM-SAM Model using SQRA Method in Exposure to Toxic Substances in a Chemistry Research Lab
اعتبار سنجی مدل CHEM-SAM با استفاده از روش SQRA در مواجهه با مواد سمی یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of emotion regulation strategies, emotional experience and ambivalence of emotional expression in soldiers with suicide attempts and normal
مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با تلاش-های خودکشی و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Interactive Study of the Effect of Social Economic Status and Support on Life Quality and Mental Happiness of Veterans’ Wives with Post-Traumatic Stress Disorder in Mashhad
بررسی تعاملی پایگاه اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و شادمانی ذهنی همسران جانبازان مبتلا به PTSD در مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a Protection Motivation Theory-Based Media Program regarding Cancer Early Detection: A Mixed-Methods Study
ارزشیابی برنامه رسانه ای مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت در زمینه کشف زودرس علائم سرطان: یک مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies for Development of Medical Education Sciences in a Military Medical Faculty
تدوین راهبردهای توسعه آموزش علوم پزشکی در یک دانشکده پزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intense Endurance Exercise Training and Consumption of Cinnamon Powder on Sex Hormones in Trained Male Cyclists
اثر یک دوره تمرین استقامتی شدید همراه با مصرف پودر دارچین بر سطوح هورمونهای جنسی در مردان دوچرخه‌ سوار تمرین‌ کرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Effective Factors on Employee Productivity in A Military Health Organization
شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain and Suffering: Experiences of Health Care Professionals in the Iran-Iraq War-A Content Analysis Study
درد و رنج: تجربه کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در جنگ ایران و عراق- یک مطالعه تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Noise Pollution on Patients, Nurses and physicians in Hospital - Review Article
اثرات آلودگی صوتی بر بیماران، پرستاران و پزشکان در بیمارستان- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lessons on Hospital Management from a Qajar Period Thesis Conducted in a Military Hospital- Letter to the Editor
درس هایی در خصوص مدیریت بیمارستان از رساله ای بازمانده از زمان قاجار در کشور ایران (حدود سال1290 ه.ق) در یک بیمارستان نظامی- نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2017-6)


Life Satisfaction in War Veterans with Ankle-Foot Neuromusculoskeletal Disorders
رضایتمندی از زندگی در جانبازان مبتلا به اختلالات عصبی-اسکلتی-عضلانی مچ و پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detoxification of Organophosphorus Compound from Water with Mesoporous Silica
سم زدایی ترکیب ارگانوفسفره از آب بوسیله سیلیکای مزوحفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Morning Report Sessions in an Emergency Department of a Military Hospital According to the Ministry of Health Standards in 2015
ارزشیابی گزارشات صبحگاهی در بخش اورژانس یک بیمارستان نظامی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت در سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Short Term Supplementation of Caffeine on the Vo2max, Tumor Necrosis Factor Alpha and Interleukin 1 Beta in a Hot Climate in Military Education Center
تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل‌ کافئین بر حداکثر اکسیژن مصرفی، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و اینترلوکین 1 بتا در شرایط آب و هوای گرم در مرکز آموزش نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Biological Incidents Preparedness of Hospitals in Markazi Province in 2016
بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان مرکزی در حوادث بیولوژیک؛ طی سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Job Burnout and Quality of Life in Physically Active and Inactive Military Personnel
مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Neuroticism and Psychotic Personality Traits with Suicidal Tendencies in Soldiers in Military Barracks
رابطه ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی سربازان در پادگان های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Behavior of Medical Laboratories Personnel in Yazd City: Application of Protection Motivation Theory
رفتارهای محافظتی پرسنل آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر یزد: کاربردی از تئوری انگیزش محافظت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Daily Spiritual Experiences and Perceived Stress in the Spouses of War Veterans with Post-traumatic Stress
ارتباط تجارب معنوی روزانه با استرس ادارک شده در همسران جانبازان استرس پس از سانحه جنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Predictors of Nutrition knowledge with the Dietary Behaviors of Medical Staff in one of the Military Hospitals of Mashhad
بررسی میزان پیش بینی کننده دانش تغذیه با رفتارهای تغذیه‌ای کارکنان درمانی در یکی از بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment of Published Randomized Controlled Trials in the Journal of Military Medicine during 1999-2015
ارزیابی کیفیت چاپ مقالات کارآزمایی بالینی چاپ شده در مجله طب نظامی، طی سالهای 94-78
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Correctness of the Articles written in the field of Veterans' Quality of Life– A Mini-review Article
بررسی صحت نگارش مقالات مرتبط با کیفیت زندگی در جانبازان – مقاله مروری کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2017-7)


Need Assessment and Priority Setting of Strategic Researches for Scientific Development of a Medical Faculty
نیازسنجی و اولویت بندی پژوهشهای راهبردی برای توسعه علمی یک دانشکده پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Oxidative Stress Biomarkers in Patients with Medullary Thyroid Carcinoma and Compared to Healthy Subjects
بررسی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید و مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychopathological and Psychological Consequences of Navy Military Forces’ Jobs: A Qualitative Study
آسیب‌شناسی روانی و عوارض روانی ناشی از مشاغل نیروهای نظامی دریایی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Clinical Education in Pediatric Wards of Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences according to the Ministry of Health Standards in 2015
ارزشیابی آموزش بالینی در بخشهای اطفال بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Professional Ethics on Staff’s Personality Traits of Hazrate Zeinab College of Paramedical, Nursing and Midwifery of Langrud City
بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی حضرت زینب (س) شهرستان لنگرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Physical Activity in Ringleaders of Righteous of Guilan Medical Society Basij Organization: Applying the Transtheoretical Model
بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سر حلقه های صالحین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان گیلان: کاربرد الگوی فرانظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Autobiographical Memory Specificity Training (MEST) on Depression in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder in Isfahan
اثر بخشی آموزش اختصاص سازی حافظه سرگذشتی (MEST) بر افسردگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Assessment of Musculoskeletal Disorders Risk Factors in Office Staff using ROSA Method and Its Relation with Efficiency
ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی– عضلانی در کارکنان اداری به روش ROSA و ارتباط آن با بهره وری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and Designing a Model for Influencing Factors in the Production of Knowledge in an Institute of Military Medical University: A Confirmatory Factor Analysis
تبیین و طراحی مدل عوامل موثر بر تولید دانش در یک پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی نظامی به روش تحلیل عاملی تائیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Fat Mass and Lean Mass with Bone Mineral Density in Iranian Military Men
بررسی ارتباط بین توده چربی و توده لخم با چگالی مواد معدنی استخوان در مردان نظامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress Detection through Thermal Facial Images Inspired by Characteristics of Psychophysiological Signals
تشخیص استرس از طریق بررسی تغییرات حرارتی چهره؛ بر اساس ویژگی‌های سیگنال‌های سایکوفیزیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Architecture in the Scientific Full-text Electronic Journals in the Field of Military Medicine
معماری اطلاعات در مجلات الکترونیکی علمی-پژوهشی تمام متن حوزه طب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2017-2)


The Effect of an Intensity Interval Training (Hit) on the Fitness and Body Composition of the Military Personnel
اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر میزان آمادگی جسمانی و مولفه‌های ترکیب بدنی نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Mental Health of Medicine and Engineering Students in Iran, 2014-2015
مقایسه میزان سلامت روانی دانشجویان پزشکی و مهندسی در ایران در سالهای 1394و 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Job Motivation and Empathy of Nurses Working in a Military Hospital
بررسی رابطه انگیزش شغلی و همدلی در پرستاران شاغل در نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Malassezia Species Using PCR-Sequencing Method in Military Forces on Islands of Abu-Musa, Great Tonb and Sirri, Persian Gulf, 2011
شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Schemeer's Stakeholder Analysis to Design an Accreditation Model in Iranian Hospitals
کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation and ranking of selective wards in a military hospital using DEA and promethee method
ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-efficacy and Perceived Social Support with Addiction Tendency among Soldiers
بررسی رابطه‌ خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده با آمادگی به اعتیاد در سربازان خدمت وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Customer Knowledge Management (CKM) on Customer Relationship Management (CRM) Tasks in a Military Hospital
بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری بر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری در یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Causing Stress from the Perspective of Quran and Hadith
عوامل ایجاد کننده استرس از دیدگاه قرآن و احادیث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to be a Professional Peer Reviewer of Manuscripts for Medical Journals – Narative Review
چگونه داور حرفه ای مقالات برای مجلات پزشکی باشیم- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2016-11)


Descriptive Evaluation of Military Medicine Journals in Iran and the World
ارزیابی توصیفی نشریات طب نظامی ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An appraisal of blood transfusion practices in the intensive care units of Imam Hossein hospital in comparison with international strategies during 2010-2014
بررسی الگوی مصرف خون در بخشهای مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در مقایسه با استانداردهای بین المللی طی سالهای 93-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burnout in military hospital nurses in 2015 - a cross-sectional study
فرسودگی شغلی در پرستاران یک بیمارستان نظامی در سال 1394- مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Period of Selected Aerobic Training on the Response of Thyroid and Cortisol Hormones to Exhaustive Exercise in Women
تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر پاسخ هورمون‌های تیروئیدی و کورتیزول زنان به فعالیت ورزشی وامانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standardization of The Secondary Trauma Questionnaire (STQ) in a Sample of Iranian Warfare Victims’ Children
هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual and practical principles in designing healing gardens for veterans with PTSD with a focus on reducing stress- a narrative review
اصول مفهومی و کاربردی طراحی باغ های شفابخش برای جانبازان PTSD با تمرکز بر تئوریهای کاهش استرس- مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of “Letter to the Editor”
اهمیت "نامه به سردبیر"
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2016-9)


Relation between Conflict Level and Leadership Style in a Military Medical Sciences Research Center
بررسی رابطه سطح تعارض با سبک رهبری در یک پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Lab Signs of Chronic Lead Poisoning in Devotees with Retained Bullet or Shrapnel Fragments Compared to Control Group
بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت مزمن با سرب در جانبازان دارای ترکش باقی مانده در بدن در مقایسه با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Psychological Resiliency and Defense Mechanisms in the Military and Ordinary People
مقایسه تاب آوری روانی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد نظامی و غیر نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elimination of Arsenic (III) from Urban Drinking Water by Electrocoagulation Process
حذف آرسنیک سه ظرفیتی از آب آشامیدنی شهری توسط فرآیند الکتروکواگولاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Determination of Mental Health among Military Retired Forces based on Organizational and Humanistic Variables
تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سلامت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influenza; A Threatening Respiratory Infection for Armed Forces, Symptoms, Prevention, and Treatment
آنفلوانزا در نیروهای نظامی؛ علائم، پیشگیری و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dengue fever: Arboviral threatening the Persian Gulf region and southern Iran
تب دانگ، بیماری آربوویروسی قدیمی تهدیدکننده منطقه خلیج‌فارس و جنوب ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2016-6)


The Impacts of the Introduced Indian Gray Mongoose Herpestes edwardsii (Mammalia, Carnivora) on the Non-target Native Species of Abu-Musa Island, Iran
بررسی اثرات خدنگ خاکستری هندی رهاسازی شده در جزیره ابوموسی بر روی برخی گونه های بومی غیرهدف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Knowledge, Skill and Ability in the Prediction of Unsafe Behaviors in the Staff of an Industrial Company
نقش دانش، مهارت و توانایی در پیش بینی رفتارهای ناایمن در کارکنان یک شرکت صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Odd-Ratio of Factors Affecting Households’ Exposure to Catastrophic and Impoverishing Health Expenditures
تخمین نسبت شانس عوامل مؤثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و منجر به فقر سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Time Management Skills among Military and Civilian Hospitals' Managers
بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Process Emotion Regulation Strategy Training in Difficulties in Emotion Regulation
اثربخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Defusing, Patience Practice and Telecommunication on Job Satisfaction among Military Staff
مقایسه تأثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historiography of Military Clinics’ Changes in the Iraq- Iran War
تاریخ نگاری تحولات بهداری رزمی در جنگ عراق با ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antibacterial effects of Arctium lappa extracts on Brucella melitensis 16M in the animal model and macrophage culture
اثرات ضد باکتریایی عصاره بابا آدم (Arctium lappa) بر بروسلا ملی تنسیس M 16 در مدل حیوانی و کشت داخل ماکروفاژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Complications and Clinical Outcomes in Patients with Ventilator-Associated Pneumonia in Two Groups with and without Traumatic Brain Injury Admitted to ICU
بررسی عوارض و پیامد بالینی بیماران مبتلا به پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در دو گروه دارای آسیب ترومایی مغزی و بدون آسیب ترومایی مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2016-3)


Effect of Mine Protective Clothing on Vision Fatigue and Reaction Time in Hot and Dry Laboratory Condition
تاثیر پوشش حفاظتی خنثی سازی مین بر عملکرد بصری و زمان واکنش افراد در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Lecture and Rescue Training Methods with the War Maneuvers on the Public Aid Preparedness in the Personnel of the Navy's Military Barracks
مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی با روش آموزش امداد و نجات همراه با مانور های جنگی بر امادگی عمومی امداد در کارکنان یکی از پادگان های نظامی نیروی دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sense of Coherence and Education Self- Concept in Children of Veterans with Secondary Trauma Stress Disorder and Normal Children
وضعیت حس انسجام و خودپنداره تحصیلی در فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسیبی نیابتی و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationships between Organizational Justice, Organizational Commitment and Job Burnout
بررسی روابط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان فرودگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Internet Addiction and the Components of Public Health in the Children of Veterans and Non-Veterans
مقایسه اعتیاد به اینترنت و مولفه های سلامت عمومی در فرزندانِ جانبازان و غیرجانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Muscle Timing of Anterior Cruciate Ligament Agonist and Antagonist Muscles in Athletes with Hyper Pronated Feet
بررسی زمان‌بندی فعالیت عضلات موافق و مخالف عملکردی رباط صلیبی قدامی مردان ورزشکار دارای ناهنجاری پرونیشن مچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Suicide Ideation Based on Drug Abuse and Depression in Soldiers of Aja University of Medical Science
نقش افسردگی و مصرف مواد در تبیین افکار خودکشی در سربازان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Human Errors in De-mining Operations Using the CREAM Technique
مطالعه خطاهای انسانی در ‏عملیات مین زدایی با استفاده از تکنیک CREAM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی
تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Clorhexidine Mouth Wash before General Anesthesia on Postoperative Surgery Respiratory Infection
بررسی اثر دهان شویه کلروهگزیدین قبل از بیهوشی عمومی بر میزان عفونت‌های ریوی بعد از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Pattern of Bordetella Pertussis in Iran, 2011-2013
الگوی اپیدمیولوژیکی بیماری سیاه سرفه در ایران طی سال های 1392-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Organizational Procrastination and Life Satisfaction According to Job Burnout and Years of Career
پیش بینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combined and Separated Strengthening- Stretching Exercise Programs on the Frequency of Affected Areas and Improving Pain Scores in a Defense Industry Complex
اثر تمرینات تقویتی–کششی مختلط و مجزا بر فراوانی مواضع مبتلا و بهبود شاخص های درد در یک مجتمع صنایع دفاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Neurofeedback Training in Reducing the Signs and Symptoms of Generalized Anxiety Disorder in Military Staff
اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانه‌های افراد نظامی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is the Zica threatening the Iran and others Middle East countries?
آیا آربوویروس زیکا، ایران و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه را تهدید می کند؟
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2015-12)


Effect of Education by Lecture and Pamphlet Methods on Soldiers Knowledge about Meningitis Disease
تأثیر آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر آگاهی سربازان وظیفه در مورد بیماری مننژیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Experiences and Memories of Healthcare Personnel During the Holy Defense: A Summative Content Analysis
تبیین تجربه‌ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دفاع مقدس به روش تحلیل محتوای کیفی تجمیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Risky Behaviors and Some of Their Underlying Factors in the College Students from Military and Non-Military Families
مقایسه نرخ رفتارهای پر خطر و عوامل زمینه ساز آن‌ها در دانشجویان خانواده‌های نظامی و غیرنظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Assessment Using RULA Technique in Determining the Relationship between Musculoskeletal Disorders and Ergonomic Conditions for Administrative Jobs in a Military Center
کاربرد تکنیک ارزیابی ارگونومیکی رولا درتعیین ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و شرایط ارگونومیکی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the King Spiritual Intelligence Questionnaire (KSIQ) in Physical Veterans of Iran-Iraq Warfare
بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Karate Competition on Indicators of Inflammation and Muscle Tissue Injury in Soldier's Karate-Ka
اثر یک دوره مسابقه کاراته بر شاخص‏‌های التهاب و آسیب بافت عضلانی در سربازان کاراته‏‌کا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Imposed War on Iran's Nursing: A Historical Research
تأثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران: یک مطالعه تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2015-9)


Automated Malaria Diagnosis and the Plasmodium Species Recognition System
سامانه تشخیص خودکار مالاریا و تعیین گونه پلاسمودیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Can Functional Movement Screening Predict Injuries in Iranian Soldiers?
آیا آزمون‌های غربالگری عملکرد حرکتی می‌تواند آسیب‌های سربازان ایرانی را پیش‌بینی نماید؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Docking and QSAR Study on Triazole Derivatives as More Potent and Effective Antifungal Agents
مطالعات داکینگ و QSAR بر روی گروهی از مشتقات تری‌آزول به‌منظور دست‌یابی به عوامل ضد قارچ قوی‌تر و مؤثرتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heat Stress Assessment in Outdoor Workplaces of a Hot Arid Climate Based on Meteorological Data: A Case Study in Qom, Iran
بررسی استرس گرمایی در مشاغل روباز مناطق گرم و کویری بر اساس داده‌های هواشناسی مطالعه موردی: قم-ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociodemographic Predictors of Mental Health in Tehran’s Soldiers 2012-2013
پیشگویی‌کننده‌های فردی-اجتماعی سلامت روان در سربازان خدمت وظیفه شهر تهران، 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Results of Medical Surveillance of Health Care Workers by the First Hospital Occupational Health Clinic
نتایج پایش معاینات سلامت شغلی کارکنان بهداشتی-درمانی توسط اولین کلینیک سلامت شغلی بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confirmatory Factor Analysis of the Herzberg Job Motivation Model for Workers in the Military Health Organizations of Iran
تحلیل عاملی تأییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Validity and Reliability of the Baqiyatallah Physician’s Job Satisfaction Questionnaire
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scabies and its Risk Factors
بیماری گال و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2015-6)


Monitoring General Health in Executive and Operational Police and its Correlation with the Quality of Military Mission Performances
پایش سلامت عمومی پرسنل اجرایی و عملیاتی نیروی انتظامی و ارتباط آن با کیفیت اجرای مأموریت‌های محوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Prevalence Rate of Scabies and its Associated Social and Demographic Factors among Patients Attending Health Centers in the Qom Province (2005-2013)
بررسی شیوع بیماری گال به تفکیک فاکتورهای اجتماعی و دموگرافیک مؤثر بر آن در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی استان قم در طی سال‌های 92 – 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Readiness Indicators in Military Hospitals against Natural Disasters in Iran
ارزیابی شاخص‌های آمادگی بیمارستان‌های نظامی در برابر حوادث غیر مترقبه طبیعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Factor Structure of the Developed Theory of Planned Behavior with the Action and Coping Planning Scale of Physical Activity in the Wives of the Military Personnel
بررسی ساختار عاملی پرسشنامه توسعه‌یافته نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده با سازه‌های برنامه‌ریزی عملکردی و مقابله‌ای در فعالیت جسمانی همسران کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Personality Characteristics Questionnaire among Militaries
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی در نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Efficiency of Fresh and Modified Manganese Oxide Bone Char for the Removal of Fluoride from Water: An Isotherm Study
بررسی کارآیی خاکستر استخوان معمولی و اصلاح شده با اکسید منگنز در حذف فلوراید از آب: مطالعه ایزوترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Coverage of Dental Services by the Armed Forces Medical Services Insurance Fund: A Potential Model for Initial Developments of Dental Insurance in Iran
مطالعه چگونگی پوشش خدمات دندانپزشکی در صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح: الگویی برای توسعه اولیه پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2015-3)


The survey on Pseudolynchia canariensis (Diptera: Hippoboscidae) in Military Sites and Human Bite Cases Reported in Tehran, Iran
بررسی مگس‌های نیش‌زن پزودولینشیا کانارانسیس در محیط‌های نظامی تهران و گزارش موارد گزش انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Semi Professional and Amateur Athletes
بررسی مقایسه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در ورزشکاران نیمه حرفه ای و آماتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Occupational Burnout among Athletic and Non Athletic Military Personnel
مقایسه میزان فرسودگی شغلی در پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Quality of Care Services in a Military Health Center According to the SERVQUAL Model
بررسی میزان کیفیت خدمات درمانی یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Physical-Mental Health and Spirituality with Self Efficacy in Military Staff
رابطه سلامت جسمی، روانی و معنویت با خودکارآمدی در کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Musculoskeletal Disorders Risk Factors among Office Workers and the Implementation of an Ergonomic Training Program
ارزیابی ریسک فاکتورهای ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی دفاتر اداری و اجرای برنامه آموزشی ارگونومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Veterans’ Mental Health Based on Spiritual Well-Being and Life Satisfaction
بررسی سلامت روان جانبازان براساس بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Veterans’ Depression and Anxiety and its Relationship with Veterans’ Social-Economic Activities
بررسی میزان افسردگی و اضطراب جانبازان و رابطه آن با فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Practice of Religious Beliefs, Spiritual Well Being, General Health and Coping Styles in Soldiers
رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله در سربازان وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Survey of the Kinetics and Thermodynamics of Phosphate Adsorption From Aqueous Solutions using Bone Charcoal
بررسی تحلیلی سینتیک و ترمودینامیک جذب فسفات از محلول‌های آبی با خاکستر استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Transgenic Mosquitoes as Flying Vaccinators: The Problems and Threats
پشه‌های واکسینه کننده (Flying vaccinators): موانع و مخاطرات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2014-12)


A Comparative Study on the Effects of Verbal and Non-verbal Educa-tion on the Knowledge and Attitude of Soldiers Regarding the Transmis-sion and Prevention of AIDS
بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر میزان دانش و نگرش سربازان در مورد راه‌های انتقال و نحوه پیشگیری از بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Decision Support System for Diagnosing Pulmonary Injuries in Chemical Victims
طراحی سیستم تصمیم یار تشخیص آسیب ریوی مصدومین شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Shock Induced to the Legs during the 90 Degree Military Marching Using Acceleration Curves
تحلیل شوک وارد بر پا در رژه‌ی 90 درجه‌ی نیروهای مسلح با استفاده از منحنی‌های شتاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Organizational Spirituality in Job Stress and Job Satisfaction in Staff of Baqiyatallah Hospital Personnel and Considering Solutions to Enhance Theirs Spirituality
نقش معنویت سازمانی در استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداری بیمارستان بقیه الله و بررسی راهکارهای ارتقاء معنویت آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Reengineering on Time, Cost and Stage Indicators of the Annual Program and Budget Process in the Baqiyatallah University of Medical Sciences
تأثیر مهندسی مجدد بر زمان، هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying Fruit and Vegetable Consumption and Their Associated Factors in the Staff of the Health Centers of the Baqiyatallah University of Medical Sciences in 2011
بررسی مصرف میوه و سبزیجات و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Virulence Sodc1 and Sope1 Genes Among the Clinical Serotypes of Salmonella Enterica in Tehran, Iran
بررسی شیوع ژن‌های بیماریزایی ‎sodC1 و ‎sopE1 در سروتایپ های سالمونلا انتریکا جدا شده از موارد بالینی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Initiated Survey on Pachycondyla sennaarensis (Formicidae: Ponerinae) Colonies and Its Seasonal Abundance in Abu-Musa Island, Iran
بررسی مقدماتی کلنی‌های مورچه نیش‌زن پاکی‌کوندیلا سنارنسیس و فعالیت فصلی آن‌ها در جزیره ابوموسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Ozone in the Treatment of Chronic Wounds
نقش ازن در درمان زخم‌های مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2014-9)


Relationship between Climatic Factors and the Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in Larestan City
بررسی رابطه عناصر اقلیمی و میزان شیوع بیماری سالک جلدی در سطح شهرستان لارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Deductibles on Insured Moral Hazard in the Armed Forces Health Services: A Case Study in Tehran
تاثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان در خدمات درمانی نیروهای مسلح : مطالعه موردی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effectiveness of Karate, Taekwondo and Judo training on physical fitness and cardiovascular risk factors in students of Imam-Hossein University
مقایسه اثرگذاری تمرینات کاراته، تکواندو و جودو بر آمادگی جسمانی و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Effectiveness of Drama Therapy on Moral Reasoning
بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر سطح استدلال اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Normal and Drug-dependent Soldiers Concerning Problem-solving Styles
مقایسه سبک‌های حل مسئله در سربازان وابسته به مواد و سربازان بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Interactive Model for Parental Monitoring and Affiliation with Delinquent Peers on Adolescents’ aggression in Military Families
تدوین مدل تعاملی نظارت والدینی و هم‌نشینی با همسالان منحرف در پرخاشگری نوجوانان خانواده‌های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational spirituality and its role in job stress of military staff
معنویت، کارکنان نظامی، استرس شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2014-6)


Study of the effect of sulfur mustard on cells viability and DNA fragmentation in the human skin fibroblast cells
بررسی اثر خردل گوگردی بر روی بقای سلولی و شکست DNA در سلول‌های فیبروبلاست پوست انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Priorities in a Military Health Organization Using Multi Criteria Decision Making Techniques
اولویت‌های پژوهشی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی با استفاده از تکنیکهای تصمیم‌گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality Characteristics: Comparing Two Groups of Strong and Weak Researchers
ویژگی‌های شخصیتی پژوهشگران: مقایسه دو گروه از پژوهشگران قوی و ضعیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Needs Assessment and Priority Setting for Health Economics: A Mixed method Study in Iran
نیاز سنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد سلامت: یک مطالعه ترکیبی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Typing of Salmonella Infantis Clinical Strains Isolated in Tehran
مولکولار تایپینگ ایزوله های بالینی سالمونلا اینفنتیس جدا شده در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effects of combined selection of exercises and current sports activities on the improvement of physical fitness of soldiers during the training term of national service
مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of two methods Exercise Therapy on Military Personnel with Chronic Low Back Pain
تاثیر دو روش تمرین درمانی بر کمردرد مزمن پرسنل نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2014-2)


Standardization and Study of Psychological Properties of Telephone Base Baqiyatallah Inpatient Satisfaction Questionnaire
استانداردسازی و بررسی خصوصیات روانی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه الله (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Quality of Healthcare Service by the SERVQUAL Model: A Case Study of a Field Hospital
سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل سروکوال: مطالعه موردی یک بیمارستان صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Identification by NoorGIS Software to Identify Martyrs in Military Accidents
بهره‌گیری از نرم‌افزار تعیین هویت ژنتیکی NoorGIS به منظور شناسایی شهدای حوادث نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of environmental health status of food storages and fridges in one of Tehran province military forces in 2012
بررسی وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه‏ های مواد غذایی یکی از نیروهای نظامی استان تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Quality of Work life and Job Stress in Employees the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Hamadan
ارتباط کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Effects of Aerobic Interval and Continuous Training Program on Maximal Oxygen Consumption, Body Mass Index, and Body Fat Percentage in Officer Students
مقایسه‌ی تأثیر برنامه‌ی تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر حداکثر اکسیژن مصرفی نمایه توده‌ی بدن و درصد چربی بدن دانشجویان افسری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pattern of Drug Abuse among Soldiers
بررسی الگوی سوءمصرف مواد در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pachycondyla sennaarensis, sting ants on Persian Gulf Islans
پاکی‌کوندیلا سنارنسیس (Pachycondyla sennaarensis)، مورچه نیش‌زن ایران در جنوب و جزایر خلیج‌فارس
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2013-12)


A review of health managers’ experiences with challenges of aiding in Bam earthquake: A qualitative study
بازخوانی تجربیات مدیران عرصه بهداشت و درمان از چالشهای موجود در امدادرسانی در زلزله بم: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An environmental report on the fire-ant species (biter) of Iranian islands of Abu Musa, Qeshm, Kish, Hormuz, Hangam and lark in 1391
اولین گزارش زیست‌محیطی گونه مورچه‌های آتشین (نیش زن)در جزایر ایرانی ابوموسی- قشم- کیش - هرمز- هنگام و لارک در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A novel model of inducing chronic osteomyelitis in rabbits
روشی نوین جهت القای مدل استئومیلیت مزمن در خرگوش‌های آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crime detector system on the basis of stress assessment utilizing Photoplethysmograph and Galvanic Skin Response signals
کمی سازی سطح استرس به منظور تشخیص جرم با استفاده از سیگنال‎های حجم خون و مقاومت الکتریکی پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of demographic and familial characteristics of addicted soldiers
بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی مبتلایان به سوءمصرف مواد در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of instant energetic supplement food powder for tough military circumstances and evaluation of its shelf-life and qualitative properties
تولید آزمایشی پودر مکمل غذایی انرژی زای فوری جهت شرایط سخت نظامی و بررسی ماندگاری و خصوصیات کیفی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Natural killer cell counts in Peripheral blood and its relation with Mental Health of Mustard Gas Respiratory Injured Veterans
شمارش تعداد سلول‌های کشنده طبیعی موجود در خون محیطی و بررسی رابطه آن با سلامت روان در جانبازان شیمیایی تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of quality transportation services at a military medical center based on SERVQUAL model
بررسی میزان کیفیت خدمات ترابری در یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fat mass and lean mass on Bone Mineral Density in military premenopausal women
بررسی تأثیر توده چربی و توده عضلانی بر دانسیته مواد معدنی استخوان زنان نظامی در دوران قبل از یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2013-7)


Estimation of the Function of Medicine Demand in Islamic Republic of Iran
برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic removal of Pseudomonas aerognisa from air using immobilized Zno nanoparticle on Iranian natural zeolite
حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey to the Connection between Nutrition and Mental Health of the Staff of a Medical Sciences University
بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey to Connection of Occupational Flow and Job Satisfaction in the Personnel of Military Industrial Company
رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospitals Downsizing via Outsourcing and Integration Mechanisms (A Qualitative Study of the Views of experts and Managers in Tabriz University of Medical Sciences)
کوچک سازی بیمارستانها با استفاده از مکانیسم های ادغام و برون سپاری ( بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز)- یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hastening the Sciatic Nerve Recovery through Inhibitation of TNF-α by the Etanercept
افزایش سرعت ترمیم عصب سیاتیک با مهار TNF-α توسط داروی اتانرسپت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Personality Traits in Substance-Dependent and Non Dependent Soldiers
مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Functional Injuries of Upper Limbs, Quality of Life and General Health between Athlete and Non-athlete Martials
مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاههای تندرستی و نظامیان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey to the Mental Health and Self-esteem of Freshmen and Seniors at a Military University
بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2013-4)


Health Promoting Behaviors in Veterans in Ilam Province
بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship between Emotional Intelligence and Demographic Variables in Nurses
بررسی ارتباط میان مولفه های هوش هیجانی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Human Resources’ Productivity in a Military Health Organization
مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Education Plan on Lifestyle Indices in Active Duty Military Personnel
بررسی تأثیر آموزش بر برخی شاخص‌های سبک زندگی نیروهای پایور یک محیط نظامی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management Style of Military Hospitals and its Relationship with Hospital Performance Indicators
بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress and the Efficacy of Selected Military Managers
بررسی تاثیر استرس شغلی بر اثربخشی مدیران منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Spirituality and Spiritual Intelligence with Job Stress of Staffs of a Military University
رابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یک دانشگاه نظامیرابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یک دانشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Manager Leadership Behavior and Demographical Factors on Job Satisfaction of Military Healthcare Personnel
تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning Strategies in Crisis in Emergency Department Staff A Qualitative Study
راهبردهای یادگیری در بحران در کارکنان بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Job Satisfaction and Ego Strengths in Marital Satisfaction in Military Staff in Tehran
نقش رضایت شغلی و نیرومندی‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Endurance Training in Presence of Crude Magnolia Officinalis Extract on Catalase and MDA of Plasma, Liver and Hypothalamus Tissues in Male Rats
اثرات تمرین استقامتی در حضور عصاره خام مگنولیا آفیسینالیس بر کاتالاز و مالون دی آلدهید پلاسمای خون، بافت های کبد و هیپوتالاموس موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Meningitis in a Military Organization and Plotting its GIS Distribution
بررسی موارد مننژیت در کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1384 تا 1389 و تهیه نقشه توزیع آن با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2013-1)


Evaluation of Standards in Intensive Care Units in Isfahan Hospitals, Iran
بررسی استانداردهای بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نظامی و غیر نظامی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Critical Thinking Skills and Critical Thinking Disposition in Veteran and Non-Veteran Students
بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of a 15- week Aerobic Exercising Program in Promoting Cardiovascular Fitness among Flight Personnel
نقش تمرینات ورزشی هوازی 15 هفته ای در ارتقاء تناسب قلبی و عروقی در کارکنان پروازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health and Its Relationship with Job Burnout and Life Satisfaction in Staff at a Military University
بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Solution-Focused Communication Training (SFCT) in Nurses’ Communication Skills
اثربخشی آموزش ارتباط راه‏ حل ‏مدار بر مهارتهای ارتباطی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diversity and Abundance of Medically-Important Flies in the Iranian Triple Islands the Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu-Musa
تنوع گونه ها و وفور نسبی مگس های حایز اهمیت پزشکی در جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Findings, Limitations, and Orientations in the Field of Veterans’ Mental Health
یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Physical Activity and Prevalence of Obesity and Overweight in the Disabled and Veterans
بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی و شیوع چاقی و اضافه وزن در معلولین و جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Factors Influencing Job Motivation in Employees of a Military Center Using Analytical Hierarchy Process (AHP)
اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2012-10)


Standardizing Molecular Detection of the entC Gene of Staphylococcus Aureus Isolated from Human Infections and Sequencing it
استاندارد سازی روش تشخیص مولکولی ژن entC استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از عفونت‌های انسانی و تعیین سکانس آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empirical Antibiotic Treatment of Disabled Veterans with Chronic Osteomyelitis
تعیین درمان آنتی بیوتیک تجربی در جانبازان مبتلا به استئومیلیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Transactional Analysis Group Therapy in Increasing the Self-Esteem of Northern Khorasan Province Prisons’ Soldier-Guards
اثر بخشی روان درمانی گروهی تحلیل رفتار متقابل در افزایش عزّت نفس سربازان خدمت کننده در زندانهای خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Beliefs and Behavior of Food Consumption among Students of Military University: The Application of Health Belief Model (HBM)
آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی: کاربرد الگوی اعتقاد بهد اشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Progress Motivation among Baqiyatallah University of Medical Sciences Students and Its Relationship with Academic Achievement
بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی در یک دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Physical Fitness and Mental Health of the Employees of A Medical Sciences University
رابطه آمادگی جسمانی و سلامت روانی درکارکنان یک دانشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Health and Social Anxiety in Chemical Veterans
رابطه سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی در جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Problem Solving and Prolonged Exposure Therapy Methods and a Combination of Both on the Adjustment of Veterans Suffering from War-Related Post-Traumatic Stress Disorder
اثربخشی درمان حل مسئله ، مواجه سازی و ترکیبی بر سازگاری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی ازجنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plagiarism: Concepts, Factors and Solutions
دستبرد علمی: مفاهیم، عوامل و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2012-7)


Effective factors on job stress in military personnel
تاثیر کار طاقت‌فرسا بر کارآمدی کارکنان مدیریت بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ant sting in military forces on three Persian islands of Abu-Musa, Great Tonb and Lesser Tonb
مورچه گزیدگی نیروهای نظامی در سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tractor drivers and bystanders noise exposure in different engine speeds and gears
مواجهه شغلی رانندگان و مجاورین تراکتور با صدا به‌هنگام عملیات با دور موتور و دنده‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity of clinical strains of Salmonella enterica serovar Typhimurium
گوناگونی ژنتیکی ایزوله‌های بالینی سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep quality and its related factors in intercity bus drivers
کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a referral system management model for direct treatment in social security organization
طراحی الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial behavior
رابطه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological effects of long term army naval missions on their families a qualitative study
اثرات روان‌شناختی اعزام به ماموریت‌های رزمی دریایی طولانی‌مدت بر خانواده‌های کارکنان؛ پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of job satisfaction among health
مقایسه رضایت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان؛ آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors of suicide in soldiers of a military force
عوامل زمینه‌ساز خودکشی در سربازان یک نیروی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between shift work and obesity a retrospective cohort study
رابطه چاقی با نوبت‌کاری؛ مطالعه گذشته‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of military healthcare organizations’ structure models in asymmetric warfare
ارزیابی مدل‌های ساختار سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی در نبرد ناهمطراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skeletal muscle tissue engineering: Present and future
مهندسی بافت عضله اسکلتی: حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of health tourism in Iran opportunity or threat
وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2012-4)


Knowledge level of spinal cord injuries about autonomic dysreflexia
میزان آگاهی جانبازان آسیب نخاعی از سندروم اتونومیک دیس‌رفلکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of oral glucose consumption on cortisol level of night-work nurses
تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب‏کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and tracing of Tri16 gene in T-2 toxigenic and nontoxigenic Fusarium species by PCR
شناسایی و ردیابی ژن Tri16 در فوزاریوم‌های مولد و غیرمولد سم T-2 به‌روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive and behavioral inhibition in veterans with- and without post traumatic stress disorder
بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of clear and hidden infestation of stored cereals and beans with insect pest in warehouses
تعیین آلودگی آشکار و پنهان غلات و حبوبات انبارشده به حشرات آفت انباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of nursing care learning in air evacuation and transport by lecture and e-learning methods
مقایسه آموزش مراقبت پرستاری در امداد و انتقال هوایی به دو روش سخنرانی و آموزش الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of CPR success and time of patients’ referring to emergency department
رابطه موفقیت احیای قلبی ریوی با زمان مراجعه بیمار به بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between general health level and sleep quality in chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans
ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curriculum designing of military emergency medicine course in a military university
طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در یک دانشگاه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic status of the patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever and its associated risk factors
اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2012-1)


Military medicine's role in the armed forces and the need to develop specialized education programs in Iran military medicine
نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and validity of “Job Satisfaction Survey” questionnaire in military health care workers
پایایی و روایی پرسش‌نامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sport injuries of Karatekas at international competitions
آسیب‌های ورزشی کاراته‌کاها در مسابقات بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of using smart card and drug consumption management of MS specific patients
رابطه به‌کارگیری کارت هوشمند با مدیریت مصرف داروی بیماران خاص مبتلا به ام.اس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model for assessment of health care workers’ health monitoring
مدل ارزیابی سامانه پایش سلامت کارکنان بخش بهداشت و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

VertifVertifRelationship between career management and career satisfaction
ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality evaluation of knowledge management in a military hospital based on the Baldrige excellence model
کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص‌های مدل تعالی بالدریج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacteriological quality of ready to eat food in four military restaurants
کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hearing threshold shift measured by pure tone audiometry after gun shot exposure in military personnel not using hearing protectors
تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of military training on personality Traits in military Students
تاثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌‌‌‌‌‌های شخصیتی دانشجویان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2011-10)


Comparison of quality of life in military and non-military men with hypertension
مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation and experimental production of energy bar and evaluating its shelf-life and qualitative properties
فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی‌زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of organizational changes on organizational health indicators and its relationship with organizational effectiveness
اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and self-efficacy of nursing staffs in hospital infections control
آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری در کنترل عفونت‌‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between general obligatory’s training periods and development of personality tasks
رابطه دوره‌های آموزش وظیفه عمومی و توسعه مهارت‌های شخصیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of per-case reimbursement on performance indicators of a military hospital’s wards
تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of validity and capability of professional function test of Iranian firemen
سنجش صحت و قابلیت آزمون عملکرد تخصصی مردان آتش‌نشان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of musculoskeletal complaints of motorboats staffs and its relationship with demographic characteristics
فراوانی شکایت‌های اسکلتی- عضلانی کارکنان قایق‌های موتوری و ارتباط آن با ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the risk of occupational exposure to extremely low frequency electromagnetic fields
ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت کم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospital manager's leadership style from staffs viewpoint and its relationship with hospital indicators
سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2011-7)


Pattern of travel medicine ethics in international cooperation programs
الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadets’ performance prediction in a static balance task based on arousal and activation
پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abundance of depression, anxiety and stress in militant Nurses
میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of strategic human resource practices and organizational innovation in one of the military centers
ارتباط عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of bioaerosol production system for removing Escherichia coli from contaminated air using bone char
طراحی سیستم تولید بیوآئروسل به‌منظور حذف اشریشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abundance and diversity of pest arthropods in stored cereals in a military unit
فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of International Joint Commission (IJC) accreditation standard in a military hospital laboratory
ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of demographic characteristics of nurses with knowledge about autonomic dysreflexi in spinal cord injuries
ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effect of calcium carbonate nanoparticles on Agrobacterium tumefaciens
اثر ضدباکتریایی نانوذرات کربنات کلسیم بر آگروباکتریوم تومفاسیانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heat stress measurement according to WBGT index in smelters
محاسبه استرس گرمایی بر اساس شاخص WBGT در صنعت ذوب فلزات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2011-4)


Hospital accidents prevalence rate and its affective agents in a military hospital staffs
میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در کارکنان یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problems of families with disabled children
مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Dehydroepiandrosterone (DHEA) and Cortisol in response to competition in female volleyball players
تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chronic pulmonary complications in Iraq-Kurdistan chemical weapons victims
عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of cutaneous diseases and related factors
میزان شیوع بیماری های شایع جلدی و عوامل مرتبط با آن در یک مرکز نظامی غیرآموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of job stress in military and non-military drivers in Tehran city
مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of lifestyle, quality of life and mental health in two military dependent and non-military dependent university personnel
مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of personality traits, management styles & conflict management in a Military Unit
ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of self- and buddy-aid education by lecture and multimedia software package methods on the knowledge level of personnel
تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors on job stress in military personnel
بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2011-1)


Level of visual disorders in clients referred to medical exemption commission of Alavi hospital in Ardabil
فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical orthopedic and rehabilitation assessment of lower limb amputees veterans in Mazandaran province
ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of performance indicators in one of hospitals of Tehran with national standards
مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing executive cognitive functions of brain in blind and matched sighted
مقایسه کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic characteristic correlate to emotional reactions of soldiers
عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sulfur mustard on the epithelial cell necrosis of urinary duct of kidney in rat
تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Management Assessment on selected wards of a Military Hospital
ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological study of delayed Mustard Gas Keratopathy
مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arousal and activation in a pistol shooting task
انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Objective modification necessity in conventions of using mass destruction weapons prohibition with emphasis on the biological disarmament convention
لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2010-10)


Comparison the effectiveness of «cognitive-behavioral» and «eye movement desensitization reprocessing» treatment models on patients with war post-traumatic stress disorder
مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing level of Preparedness for disaster in hospitals of a selected medical sciences university -1388
ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

mtDNA haplotypes a powerful tool in anthropology and crime detection
هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of secondary post traumatic stress disorder in chemical warfare victims' children
میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The accuracy rate of laboratory reports of typhoid fever
میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ satisfaction from health care group in patient’s bill of right observance
رضایت‌مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of teeth parameters and their related factors in 6- to 12-year-old children
مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Damghan district
اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education based on trans-theoretical model on promoting physical activity and increasing physical work capacity
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing development model of managers in health care and medical education area
طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2010-7)


Effect of protective chemical clothing on physiological strain index
تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Affecting factors in selection of appropriate area for health care center in operational zones
عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction rate of hospitalized patients in military hospitals from presented services
میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors on organizational citizenship behavior in a military hospital
عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of physical injuries resulted from military training course
همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of four physical therapy, massage therapy, mechanotherapy and compound programs on rotator cuff muscles in patients suffered from shoulder impingement syndrome
مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of medical alumni dissertations of one of the medical sciences universities in principles of writing
ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of conventional and distance training on nurses' clinical skills
مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between leadership style and organizational culture and commitment in military forces
رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of weathering, rinsing and aging on permethrin durability of impregnated military battle dress uniforms
تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2010-4)


Production of Clostridium botulinum Type E Antitoxin
تولید آنتی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Individual factors affecting military forces job satisfaction
عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of safety signs in controling unsafe acts rate
کاربرد علایم هشداردهنده در کنترل نرخ رفتارهای ناایمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of substance abuse prevention program on knowledge and attitude of soldiers
تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hexamethylene tetramine on lung tissue macrophages in rats exposed by two different doses of sulfur mustard
اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses
ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of preparedness in confronting crisis in three selected border hospitals
میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of permanent impairment measuring methods
مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept and quality of life construct elements in chemical injured: A qualitative study
مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of low bone mineral density in premenopausal women
عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2010-1)


Demographic and psychological predictors of substances and drug abuse in disabled veterans
پیش‌بینی کننده‌های جمعیت‌شناختی و روان شناختی استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors effective on «group cohesion» and their relations with «aggression» and «suicide ideation» in conscript soldiers
عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education based on Health Belief Model on promoting preventive behavior of coetaneous leishmaniasis
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aerodynamics of speech characteristics subsequent to inhaled exposure to mustard gas
ویژگی های آیرودینامیک گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Guanosine against Diazinon toxicity on after discharge threshold and kindling acquisition in male rats
اثر حفاظتی گوانوزین در مقابل اثر سمی دیازینون بر آستانه تحریک الکتریکی آمیگدال و اکتساب کیندلینگ در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stressor and their relative variables in militants
عوامل استرس زا و متغیرهای مرتبط با آنها در کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of training by field exercise and animal model technique on the treatment group knowledge
اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Employment status of health-treatment services management alumni
وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

N-acetyl cysteine effect on sleep quality and respiratory function of morphine addicts in treatment period a pilot study
اثر اِن استیل سیستئین بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفینِ در حال ترک؛ مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of HACCP implementation requirements in nutrition department of two military and non-military health-treatment centers
مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2009-10)


Automatic thoughts and well-being in disabled veterans of Qom
افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supervisors’ knowledge of hospital infections control in one of the medical sciences universities related hospitals
ارتباط میزان استرس و شیوع نشانه های اختلالات روان تنی در همسران شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative analysis of bioaerosols in operating room and efficiency of controls systems
ارزیابی کمّی بیوآیروسول ها در اتاق جراحی و کارآیی سیستم های کنترلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of bacteriological, chemical and organoleptic quality of cooked foods with traditional and modern equipment
ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational pamphlets of disasters dealing on increasing individuals' awareness
تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بلایا بر میزان آگاهی افراد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corrosion and precipitation potential of drinking-water distribution systems in military centers
پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در سیستم های آب رسانی مراکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of TEM1 & SHV1 genes in Kelebsiella pneumoniea with ESBL
شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hydrogen sulfate technique in determining fecal contamination of drinking water sources
ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health status of military nurses
وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction methods of hospital solid waste production
روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2009-7)


Requirements of design and foundation of emergencies based on treatment protocols of nuclear injured
ضرورت های طراحی و تأسیس اورﮊانس بر اساس پروتکل‌های درمانی مصدومین هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and antibiotics resistance pattern determination of Salmonella typhimurium
جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of syphilis and Chlamydia trachomitis in soldiers
شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Fusarium langsethiae and Fusarium sporotrichioides intermediate species and characterization of some morphological and molecular features of it
جداسازی گونه حدواسط فوزاریوم لانگستیه و فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و شناسایی برخی از خصوصیات ریختی و مولکولی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supervisors’ knowledge of hospital infections control in one of the medical sciences universities related hospitals
میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between economic-social activity and reduction of veterans' psychological problems
رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education on the knowledge of soldiers about smoking hazards
تأثیر آموزش بر میزان آگاهی سربازان درباره خطرات استعمال دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of military training period on cadet students' mental health
تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of manager information system by BSP technique in a hospital
مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای درمان دارویی ضدویروس در موارد قطعی یا مشکوک ابتلا به ویروس انفلوانزای A با منشا خوکی و همچنین موارد تماس نزدیک
راهنمای درمان دارویی ضدویروس در موارد قطعی یا مشکوک ابتلا به ویروس انفلوانزای A با منشا خوکی و همچنین موارد تماس نزدیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2009-4)


Injuries caused death by explosive ordnance left from war
صدمات منجر به مرگ ناشی از انفجار مهمات به جامانده از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and validation of indirect and competitive ELISA for diagnosis of Brucellosis in human
طراحی و تعیین اعتبار کیت های تشخیصی الایزای غیرمستقیم و رقابتی برای تشخیص بروسلوز در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cutaneous and superficial fungal diseases in military training camps of Tehran
بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inpatient and outpatient satisfaction of a military hospital
میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychiatric symptoms in chemical and somatic combat veterans
فراوانی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice towards physical activity by one of Iran Medical Sciences Universities personnel
آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curriculum development for nurses' preparedness face to biological incidents by Delphi method
طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective strategies to increase student’s shooting skills in a military college
راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scorpion fauna in Taybad region and scorpion sting status in military environment
فون عقرب های منطقه تایباد و وضعیت عقرب گزیدگی در محیط های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influenza H1N1 (Swine Flu)
انفلوانزای H1N1 (خوکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2009-1)


‏ ‏The role and function of psychological operations in the 2003 war with emphasizing on the persuasion
نقش و کارکرد عملیات روانی در جنگ 2003 با تاکید بر متقاعدسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety disorder in exposed employment to extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) in steel industry
اختلالات اضطرابی شاغلین در معرض میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت کم (‏ELF-EMF‏) در صنایع فولاد‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soldiers' knowledge on hygiene status in a military training center
آگاهی سربازان از مسایل بهداشتی در یکی از مراکز آموزش نظامی ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anatomic distribution of war injuries and probable preventive role of personal protective devices
توزیع آناتومیک مجروحیت های جنگی و نقش احتمالی وسایل حفاظت فردی در پیشگیری از آنها ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Initial effect of taping technique on pain and grip strength of military patients‏ ‏with lateral‏ ‏epicondylitis
تاثیر اولیه ی تکنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of FOCUS-PDCA performance in the activity of emergency department of Shahid Mahalati hospital of Tabriz
تاثیر‎ ‎اجرای ‏FOCUS-PDCA‏ بر عملکرد بخش‎ ‎اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific knowledge of forces of an operational military group during a maneuver about self- and nonself aid
آگاهی علمی نیروهای یک لشکر عملیاتی در خصوص خود- و دگرامدادی در یک رزمایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bordetella pertussis infection in adolescents
عفونت ‏Bordetella pertussis‏ در بالغین جوان ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fire-fighting protective clothes and usual work clothes on aerobic capacity
تاثیر لباس محافظتی آتش نشانی و لباس کار معمولی بر ظرفیت هوازی ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of washing factor on durability and contact toxicity of permethrin impregnated in military uniforms
تاثیر عامل شست وشو بر اثر ابقایی و قدرت حشره کشی یونیفرم های نظامی آغشته به پرمترین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2008-10)


The model of Knowledge Management Process in a Military Research center
بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Epidemiological Factors on Workplace Accidents in Islamic Revolutionary Guard Grops in Tehran in 2005
مطالعه فاکتورهای اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار در نیروهای پنجگانه سپاه تهران در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Study of Influential Factors on War Veteran Disabled Persons’ Attitude toward Narcotic Drugs Mazandaran Province
تبیین عوامل اجتماعی موثر برنگرش جانبازان نسبت به مواد مخدر در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs of Hospital Personnel for Medical Response to Nuclear Injuries
بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان برای مقابله پزشکی موثر با مصدومیت‌های هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Workers Respiratory Encounters to Hydrogen Flouride White two Specific Electrode and Spectrophotometry ways in Esfahan UCF Industry
ارزشیابی میزان مواجهه تنفسی کارگران در معرض هیدروژن فلوراید به دو روش یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری در صنعت UCF اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of satisfaction rate on five types operational rations, Used in the “The Great Messenger” Maneuver
بررسی میزان رضایتمندی از پنج نوع جیره غذایی عملیاتی مورد استفاده در رزمایش پیامبر اعظم (ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of psychiatric problems among war-related bilateral upper limb amputees
ارزیابی مشکلات روانپزشکی در جانبازان مبتلا به قطع دو طرفه اندام فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals
بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Risk management and assessment of field emergency center using FMEA method
ارزیابی و مدیریت ریسک یک اورژانس صحرائی نظامی با استفاده از متد FMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of drinking water and prevalence of intestinal parasites in military persons
شیوع انگلهای روده ای در نیروهای نظامی و ارتباط آن با نوع آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2008-7)


Treatment effects of Betamethasone on HD-induced corneal lesions of rabbits in acute phase
بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long Term Pulmonary Complications of War Related Sulfur Mustard Exposure
عوارض طولانی مدت ریوی مواجهه با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of cardiovascular risk factor between military patient and non-military patient in Shahid Rajaee and Baqiyatallah hospital
بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر بیماری‌های قلبی در بیماران نظامی و غیرنظامی که تحت آنژیوپلاستی قرار گرفته‌اند در بیمارستانهای بقیه ا... الاعظم «عج» و شهید رجایی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge, attitude, and practice towards proper model of foods and nutrition by Military formal personnel
بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of frequency of Exposure to Medical Sharp Devices among Nurses of a University Hospital
بررسی میزان شیوع مواجهه با وسائل نوک تیز پزشکی در میان پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ozone Effectivity on Removal of Giardia Cysts in Water
بررسی تأثیر ازن بر میزان حذف کیستهای ژیاردیا از آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between job and field of work with spine discopathies in male military personnel
ارتباط شغل و رسته کاری با دیسکوپاتیهای ستون فقرات در پرسنل مذکرنظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual dysfunctions in chemical injured veterans
بررسی اختلال کنش جنسی در بین جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Noise of Military Environments on Auditory System: A Tinnitus and Hypersensitivity to Sound Study
تاثیر نویز محیط‌های نظامی بر دستگاه شنوایی: مطالعه وزوز و حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Efficacy and Effectiveness Azithromycin and Prednisolone in Treatment of Chronic Pulmonary Complication Due to Mustard Gas
بررسی اثر بخشی ترکیب درمانی آزیترومایسین و پردنیزولون در عوارض مزمن ریوی مصدومین شیمیایی با سولفورموستارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2008-4)


Foot Anthropometry by Digital Photography and the importance of its application in Boot Design
آنتروپومتری پا به روش عکس برداری دیجیتالی و اهمیت کاربرد آن در طراحی پوتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Paraclinical Features of Chronic Osteomyelitis in War Handicapped Patients in Sasan Hospital in 1385-1387
بررسی ویژگیهای بالینی و پاراکلینیک استئومیلیت مزمن در جانبازان مراجعه‌کننده به کلینیک فوق تخصصی استئومیلیت بیمارستان ساسان در سال 1387 – 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ASSESSMENT OF MOTHERS’ KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF MILITARY FAMILIES TOWARD MANAGEMENT OF FEVER IN THEIR CHILD
بررسی سطح آگاهی و نگرش مادران نیروهای مسلح درباره تب کودکان در مراجعین به بیمارستان بقیه‌ا... (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of military diving training course on maximal oxygen consumption (VO2 max ) in armed forces diving trainer
بررسی تاثیر تمرینات دوره غواصی بر حداکثر میزان اکسیژن مصرفی (vo2max) در غواصان نیروی دریائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on knowledge of commanders and managers of one of the Military forces about the nutrition of military personnel in 1384
بررسی آگاهی فرماندهان و مسئولین یکی از نیروهای نظامی در مورد تغذیه پرسنل نظامی در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of T-2 toxin in Cereals Served in Centers of Tehran Miltary Earth Force in Winter 2007
اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Singe and symptoms of Paederus dermatitis in Behshahr hospital in 2000
بررسی فراوانی علائم و نشانه‌های بیماری درماتیت پدروس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‌ها و بیمارستان شهرستان بهشهر در سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coparision of cognitive status of blind veterands with sighted people
بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی جانبازان نابینا با همتایان بینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of providing, preservation and distribution of foodstuffs in Bam earthquake
بررسی وضعیت تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی در زلزله بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of different methods used for detection of toxins
روش‌های مختلف تشخیص توکسین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2008-1)


Comparison Between Prevalence Organisms Causing Urinary Treat Infection in Spinal Cord Injured and Urinary Catheterized Patients Hospitalized in Al-Zahra Hospital, Isfahan.
مقایسه شیوع ارگانیسمهای ایجاد کننده عفونت ادراری درجانبازان مبتلا به آسیب نخاع وبیماران دارای سوند ادراری بستری در بیمارستان الزهرای اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol from 2003 to 2005
بررسی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه ـ کنگو ( CCHF ) بستری در بیمارستان امیرالمؤمنین زابل طی سالهای 82 – 84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of education effects on prevention and treatment of bioterrorism on knowledge and attitude of nurses of Mazandaran medical university
بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیو تروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of calibration curve (dose-response) using gamma radiation and metaphase analysis method for biological dosimetery of over exposed individuals
رسم منحنی کالیبراسیون (دوز-‏‎ ‎پاسخ) با استفاده از اشعه گاما و روش آنالیزمتافاز برای دوزیمتری ‏بیولوژیکی افراد پرتو دیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of distribution of physically induced joints pain in military and non-military patients
بررسی توزیع رسته ای دردهای مفصلی با منشاء فیزیکی در بین کارکنان شاغل نظامی و غیر نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Psychological Symptoms and Self Esteem in Chemical warfare agent Exposed Veterans
ارتباط بین علائم روان شناختی و عزت نفس در جانبازان شیمیایی سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Humoral immunity in military persons vaccinated against meningococcal meningitis type A and C in Iran
بررسی ایمنی هومورال پس از واکسیناسیون بر ضد مننژیت مننگوکوکی در نیرو های مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structure, process and practices of the emergency unit of hospitals of baqyatallah University of Medical Sciences
بررسی ساختار، فرایند و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the effect of water disinfection with chlorine on release and removal of endotoxin
بررسی اثر گندزدایی آب با کلر بر رها سازی و حذف اندوتوکسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacillary dysentery and its epidemiological pattern
دیسانتری باسیلی و تغییر سیمای اپیدمیولوژیک آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2007-10)


Evaluation of the most common clinical signs and laboratory finidings of neonatal sepsis in in Baqyatallah and Najmie Hospitals from 1380 to 1384
بررسی شایع‌ترین علائم بالینی و آزمایشگاهی در نوزادان مشکوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Injuries due to Bullet and Fragmentation Munitions according to Files of Supreme Medical Commission
فراوانی ضایعات ناشی از اصابت گلوله و ترکش در مجروحین زنده مانده بر اساس اسناد کمیسیون عالی پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elimination of toluene by Application of ultraviolet irradiation on TiO2 nano particles photocatalyst
حذف تولوئن از هوا به‌وسیله خاصیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تحریک شده با اشعه ماورا بنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytokine Pattern in the Macrophages of the Rats Exposed to Sulphur Mustard (Mustard Gas)
الگوی سایتوکاینی در ماکروفاژهای رت‌های دریافت کننده سولفور موستارد (گاز خردل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Readmission Due to Exacerbation in Chemical Injured Patients with Chronic Pulmonary Diseases
عوامل خطر بستری مجدد جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری مزمن ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the medical equipment maintenance management at two Hospitals military in contery
بررسی مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در دو بیمارستان نظامی منتخب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression in prisons of war in Iraq-iran imposed war
بررسی افسردگی در گروهی از اسرای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

survivsl of stomach adenocarcinoma
احتمال بقای پرسنل رسمی نیروهای مسلح و سایر مراجعین مبتلا به سرطان ‏معده بستری شده در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy Determination of Azithromycin and Prednisolone Protocol Treatment in Refractory Asthma
تعیین اثربخشی پروتکل درمانی آزیترومایسین و پردنیزولون در بیماران آسمی مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
آیا برای حفاظت سربازان از گزند حشرات در شرایط بحرانی و جنگ های نامتقارن برنامه ای وجود دارد ؟ آیا آماده ایم؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2007-7)


Survey of Injuries and Treatment Modalities in Casualties of Bam ‎Earthquake Who Had Referred to Military and Non Military Hospitals in ‎Tehran
بررسی فراوانی ضایعات و اقدامات درمانی در مصدومین زلزله بم ارجاع ‏شده به بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occurrance of Emphysema and Accuracy of Pulmonary Function Test (PFT), ‎Comparing with Chest High Resolution Computed Tomography (HRCT), in ‎Smokers with History of Exposure to Toxic Fumes
بررسی وجود آمفیزم به کمک تست عملکرد ریوی ‏‎(PFT)‎‏ در مقایسه با ‏توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه با وضوح بالا ‏‎(HRCT)‎‏ در افراد سیگاری ‏با سابقه مواجهه با گازهای شیمیائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Solid Waste Situation in the Specialist Hospital in Tehran with ‎Emphasize on Quantity of Waste Production
بررسی وضعیت کمی پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارستانهای ‏فوق‌تخصصی بزرگ تهران ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designation and Medical Application of a New Kind of Elastic Band in ‎Trauma Patients
طراحی و کاربرد بالینی نوع جدیدی از باند کشی الاستیک ویژه امداد در ‏مصدومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure of Nurses with Physical Violence in Academic Hospitals of ‎Baqiyatallah Medical University
مواجهه پرستاران با خشونت فیزیکی در بیمارستانهای دانشگاه بقیه‌اله‌(عج)‌‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Safety Management On Bagiyatallah (a.s) Hospital ,2006-07‎
بررسی مدیریت ایمنی در بیمارستان بقیه‌اله الاعظم(عج) در سال 1385‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Geographical Distribution Survey on CCHF Positive Antibody ‎Ovine's of Isfahan Province in 1383-1384‎
بررسی پراکنش جغرافیایی گوسفندان آنتی بادی مثبت تب خونریزی دهنده ‏کریمه-کنگو (‏CCHF‏) در استان اصفهان در سال 1384-1383‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Bacterial Contamination of Consumpted Foods in Belonging ‎Centers of Baqiyatallah University of Medical sciences
بررسی آلودگی باکتریایی غذاهای مصرفی در مراکز درمانی و ‏آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله‌الاعظم (عج) ‏در سال 1385‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Description of Selenium and Vitamin E Effects on T-2 toxin ‎Disturbed Lymphocyte sub-populations
توصیف مقایسه‌ای تاثیر سلنیوم و ویتامین ‏E‏ بر زیر جمعیت‌های لنفوسیتی ‏آسیب دیده از مایکوتوکسین ‏T-2‎
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Range of Quantitative Indices of Salivary Gland Scintigraphy ‎
تعیین محدوده طبیعی شاخص‌های کمّی سنتی‌گرافی غدد بزاقی ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2007-4)


Measurement of Physical Work Capacity (PWC) for Iranian Military ‎Personnel in Different Condition Chamber Laboratory Clime (Normal and ‎Very Heat Humid)‎
اندازه‌گیری ظرفیت کار فیزیکی نیروهای نظامی پیاده سپاه پاسداران در ‏شرایط آب و هوایی آزمایشگاهی نرمال و خیلی گرم و مرطوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Education Effect of Face to Face and Pamphelet on Knowledge ‎and Attitude About AIDS in Adult
بررسی اثر آموزش چهره به چهره و جزوه بر آگاهی و نگرش بالغین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative (Non-qualitative) Changes of IgG Anti-Mumps After Freeze-‎Thaw Cycles
تغییرات کمی، غیر کیفی، در سطح آنتی‌بادی ‏Mumps IgG ‎‏ ناشی از سیکل‌ ‏Freez –thaw
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Length of Stay at Psychiatry Ward in Baqyiatallah(a.s.) Hospital‎
طول مدت بستری پرسنل نظامی در بخش روانپزشکی بیمارستان ‏بقیه‌اله‌‌الاعظم (عج)‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Bone Mineral Densitometry in Mustard Sulfur Gas Exposures ‎and Normal Individuals A Cross – Sectional Study‎
مقایسه اندازه‌گیری تراکم معدنی استخوان در افراد مواجهه شده با گاز ‏سولفور موستارد و افراد نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Injuries and Treatment Modalities in Casualties of Bam ‎Earthquake Who Had Referred to Military and Non Military Hospitals in ‎Tehran
بررسی فراوانی ضایعات و اقدامات درمانی در مصدومین زلزله بم ارجاع ‏شده به بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mitogenic Stimulation of Murine Lymphocyte Cells by Exposure to ‎Staphylococcal Aureus Enterotoxin B
مطالعه قدرت تحریک‌کنندگی انتروتوکسین تیپ ‏B‏ استافیلوکوکوس اورئوس ‏بر روی سلولهای لمفوسیت موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress in a Group of Military Personnel
بررسی استرس‌های شغلی گروهی از کارکنان سپاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polysomnography of 31 Mustard Gas Exposed Veterans with Complaint of ‎Respiratory Sleep Problem in Baqiyatallah (a.s.) Hospital
پلی‌سومنوگرافی 31 جانباز مصدوم گازخردل با شکایت مشکل تنفسی خواب ‏در بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of T-2 Toxin on Cell Death and Nitric Oxide Release by Mice Peritoneal ‎Macrophages ‎
اثر مایکو توکسین ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولی و ترشح نیتریک اکساید‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2007-1)


Side Effects of Low Dose and Long Term Erythromycin in Treatment of Sulfur Mustard-Induced Bronchiolitis Obliterans
بررسی عوارض جانبی دوز کم و طولانی مدت اریترومایسین در درمان ضایعات مزمن ریوی ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Discectomy Results in Military Personnel and Civilians
مقایسه نتایج اعمال جراحی هرنی دیسک کمری در بیماران نظامی و غیرنظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Factors Affect and The Prevalence of Car Accident in Land Forces of Sepah- Pasdaran in Tehran
شیوع و عوامل مؤثر بر حوادث رانندگی در نیروی زمینی سپاه پاسداران در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Musculoskeletal Pain in Blind Veterans of Iran
بررسی شیوع دردهای عضلانی استخوانی در جانبازان نابینای کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Adjustment and Value System in Women
بررسی سطح سازگاری و نظام ارزشی در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Unna`s Boot and Betamethasone Cream in Treatment of Sulfur Mustard-related Pruritus
بررسی مقایسه‌ای اثربخشی کرم Unna`s Boot و بتامتازون در درمان ضایعات خارش‌دار ناشی از سولفور موستارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Basic Military Training on Knee Pain and Muscular Flexibility of Lower Limbs
بررسی اثر دوره آموزش نظامی پایه بر درد زانو و انعطاف‌پذیری عضلات پیرامون آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Stress in Military Personnel of Persian Gulf
بررسی فشار‌های عصبی گروهی از کارکنان نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cigarette Smoking and its Correlation with Pulmonary Findings in Bronchiolitis Obliterans due to Sulfur Mustard
فراوانی مصرف سیگار و ارتباط آن با یافته‌های ریوی در برونشیولیت مزمن ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

تکنولوژی نمایش فاژی و کاربردهای آن ( نامه به سردبیر )
تکنولوژی نمایش فاژی و کاربردهای آن ( نامه به سردبیر )
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2006-10)


The Relationship between Problem Solving Style of Chief Nurse Administrators and Effectiveness of Nurse Executives in Military Hospitals of Tehran
بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Superficial Fungal Infections in Military Staff of the Taibad Border Region
بررسی فراوانی عفونتهای قارچی سطحی در نیروهای نظامی منطقه مرزی تایباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate and Pattern of Articular Pain with Physical Origin in Military Personnel, in Comarison with Non Military ones
بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Parasites Infestation in Navy Forces of Sepah-e Pasdaran In 1385
میزان شیوع انگلهای روده‌ای در پرسنل نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Survey of Nalidixic Acid Resistance E.coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Baqiyatallah Hospital
بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...(عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Parenting Styles With Mental Health and Academic Achievement in Children of Military and Nonmilitary Families
مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده‌های نظامی و غیرنظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) among aggressive patients attending to Baqiyatallah Psychiatric Clinic in 2005
بررسی میزان PTSD در بیماران مبتلا به پرخاشگری مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان بقیه‌ا...(عج) در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Effective Factors on Fmarital aladjusment Among Veterans with PTSD
بررسی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی در جانبازان مبتلا به PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain disorders Due to Peripheral Nerve Injury among Iranian Veterans in Khorasan Provinces
اختلالات درد به دنبال آسیب اعصاب محیطی در بین مجروحین جنگ تحمیلی ایران ـ عراق در استانهای خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2006-7)


Infectious Complications and Mortality Due to Norgesic in Comparison with Other Injecting Narcotics
مقایسه عوارض عفونی و مرگ و میر ناشی از مصرف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Correlated to Suicide in Deceased Iranian Veterans
متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of Antibacterial Gel and Soap on Maintaining Hand Hygiene in Military Personnel
بررسی مقایسه ای اثر ژل آنتی باکتریال و صابون در تأمین بهداشت دست افراد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hydroxyzine, Cetirizine and Doxepin in Treatment of Chronic Pruritus due to Sulfur Mustard
مقایسه میزان اثر بخشی سه داروی هیدروکسی زین، ستریزین و داکسپین در درمان خارش مزمن ناشی از سولفور موستارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Detection of Enterotoxigenic Staphylococcus Aureus Type A by Multiplex PCR
جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس‌های انتروتوکسوژنیک تایپ A به ‌وسیله‌ی Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Suicidal Ideation in Soldiers and its Associated Factors
بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Tehran City Hospitals Disaster Preparedness for Disaster
بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های شهر تهران در مواجهه با حوادث غیر مترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of Mortality Rate in Mine Victims: Four Year Interventional Prospective Study in Eyllam Province of I.R. Iran
بررسی کاهش مرگ و میر ناشی از مین در طی مطالعه مداخله‌ای چهار ساله در مناطق مرزی استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Assessment in Nurses of Baqiyatallah (a.s.) Hospital about AIDS
بررسی سطح آگاهی پرستاران بیمارستان بقیه ا... (عج) در مورد بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bam City Solid Wastes Management, Before and After the Earthquake of 26 December 2003
مدیریت پسماندهای جامد شهر بم، قبل و بعد از زلزله پنجم دی ماه سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2006-4)


Relationship of Hepatitis B and C with Deep Vein Thrombosis in I.V Drug Abusers
بررسی ارتباط هپاتیت‌های B و C با ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) در افراد معتاد تزریقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Main Factors Dctcrminant Effccting on Job Satisfaction in Officcrs in a Military Unit
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of X-ray irradiation around the inspection gates at Mahrabad Airport, Tehran, iran
میزان آلایندگی پرتو X در محیط ورودی های بازرسی فرودگاه مهرآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Evaluation of Effcctivc dosc of Dimcthyl phthalatc (UMP) against Anopheles stephensi and Cidexpipiens with two Standard and Modificd mcthods
بررسی دوز موثر دافع حشرات دی متیل فتالات (ایرانی وخارجی) در مقابل Anopheles stephensi و Culex pipiens با استفاده از متد استاندارد و مدل اصلاح شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training Conflict Resolution on Quality of Life’s on Spouses of War Veterans Post Traumattic Stress Disorder
تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of common OPCW and NATO maneuver and comparison with another
ارزیابی مانور شیمیایی مشترک OPCW و کشورهای NATO در اکراین و مقایسه آن با مانورهای شیمیایی برگزار شده در داخل کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Otologic findings in war victims in Golcstan provincc
بررسی یافته‎های اوتولوژیک در جانبازان جنگ تحمیلی، استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discharge Against Medical Active from Psychiatric Ward
ترخیص با رضایت شخصی از بخش روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosafety regulations and code of conducts on mlitary medicine Research complying with biological Weapons Convention
نقش مقررات ایمنی زیستی و مرامنامه های اخلاقی و حقوقی در پژوهش های طب نظامی در اجرای اهداف کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AClancc at Mcaslcs Vaccination in Iran
نگاهی به واکسیناسیون سرخک در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological hcalth status of mustard gas cxposcd vctcrans
بررسی وضعیت سلامت روانی جانبازان شیمیایی ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2006-1)


Risk Factors of Hepatitis C Infection among Household Contacts in Zahedan
عوامل خطرساز در خویشاوندان افراد مبتلا به هپاتیت C در شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Gastroenteritis during the First Month after Barn Earthquake in 2004
بررسی فراوانی عفونت روده‌ای تا یک ماه بعد از زلزله بم در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Solar Radiation in Disinfection of Drinking Water for Non-Urban Areas
استفاده از نور خورشید جهت گندزدایی آب آشامیدنی برای مناطق غیرشهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Shiga Toxin Genes by Multiplex PCR
شناسائی ژن شیگاتوکسین به‌وسیله روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Related Quality of Life in Subjects with Chronic Bronchiolitis Obliterans due to Chemical Warfare Agents
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مبتلایان به برونشیولیت ناشی از مواجهۀ شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Attempt to Suicide in Psychiatric Ward of Baqiyatallah Hospital
بررسی اقدام به خودکشی در بیماران بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان بقیه ا… الاعظم«عج» از 1380 تا 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Six-year Study of Landmine Limb Injuries in the Mine Action Personnel in Baqiyatallah Hospital
بررسی 6 ساله صدمات عضوی مصدومین گروه‌های مین‌روب سپاه در بیمارستان بقیه ا… الاعظم «عج» و راه‌های کاهش آسیب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effectiveness of Thyme C.W (Oral drop) on the Improvement of Respiratory Function of Patients with Chemical Bronchitis inKu rdistan
بررسی تأثیر قطره آویشن بر وضعیت تنفسی مبتلایان به برونشیت شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement Concentration of Vitamin A and C in Tear and Serum Samples of Chemical Casualties
اندازه‌گیری غلظت ویتامین‌های A و C در نمونه‌های اشک و سرم مصدومین شیمیایی آلوده با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of a Phenol and Menthol 1% Preparation Efficacy in Treatment of Chronic Itching Skin Lesions between Chemical Veterans due to Sulfur Mustard and Non-chemical Patients
مقایسه اثر ترکیب یک‌درصد فنل و منتول در درمان ضایعات مزمن خارش دهنده پوستی مصدومین شیمیایی با سولفورموستارد و بیماران غیرشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Protective Effect of Hexamethylene Tetramin on HF2FF Cell Line Exposed to Sulfur Mustard
بررسی اثر محافظتی هگزامتیلن تترامین بر رده سلولیHF2FF تحت تاثیر سولفورموستارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cyclophosphamide and Sulfur Mustard on Cell Viability and the Role of Vitamin E
اثر سولفور موستارد و سیکلوفسفامید بر بقاء سلولی درمحیط کشت و نقش پیش‌گیرانه ویتامین E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2005-10)


A Survey of using of Hypo-chlorinators as the only Method of Disinfection of Drinking Water in Military Centers
بررسی نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کلرزنی به‌عنوان تنها روش گندزدایی آب شرب در مراکز نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of the Conditions of First Aid and Transport in Sabalan Mountain Climbing 2003
مطالعه چگونگی امداد و انتقال در صعود قله سبلان در مرداد ماه 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Determination of Phlebotomus Papatasi, Main Vector of Leishmania Major, Using Genetic Markers and Variety of DNA Haplotypes in Different Regions of Iran
بررسی ژنتیکی پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی، ناقل اصلی لیشمانیا میجر،بر اساس مارکرهای ژنتیکی و تنوع هاپلوتایپ‌های DNA در مناطق مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Clostridium Types A, B and E by Multiplex PCR Assay
شناسایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپA، B و E با استفاده از Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Triage and Transportation in Bam Earthquake Casualties whom were Hospitalized in Baqiyatallah and Some Other Tehran Hospitals
بررسی وضعیت امداد و انتقال در مصدومین زلزله بم که در نقاهتگاه بقیه‌ا...«عج» و چند بیمارستان تهران بستری بودند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sulfur Mustard on the Rat Lung
اثر سولفور موستارد بر بافت ریه موش آزمایشگاهی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Cause and Time of Death with Types of Casualty in Veterans
بررسی رابطه علت و زمان مرگ با انواع مجروحیت در جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mental Health State in Veterans Family (15-18 Y/O Adolescents)
بررسی سلامت روانی فرزندان 18-15 ساله جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confirmation of Epilepsy in Soldiers Refered for Discharge from Military Serving
بررسی صحت ادعای مدعیان مبتلا به صرع در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Smoking Pattern Among Military and Police Soldiers in Guilan, 2005
تعیین الگوی مصرف سیگار در سربازان نیروهای نظامی و انتظامی استان گیلان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Health Care Referals During Military Training
علل مراجعه به مرکز درمانی طی دوره آموزش رزمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2005-7)


An analysis on Recent Cholera Epidemic in I.R.IRAN
تحلیلی بر اپیدمی وبا در تابستان 1384 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Hospital Emergency Incident Command System (HEICS) and HEICS Implementation in Iran Hospitals
آشنایی با سامانه فرماندهی بحران و مدیریت بیمارستانی در حوادث غیرمترقبه *(HEICS) و نحوه اجرایی کردن آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Descriptive Study of Psychiatric Readmissions in Baqiyatallah and Noorafshar Hospitals, 2000-2001
مطالعه توصیفی بستری مجدد روانپزشکی در بیمارستان‌های بقیه‌ا...«عج» و نورافشار؛ سال‌های 1380-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Assessment of the Soldiers of Material and Logistics Command of a Military Unit
ارزیابی روان‌شناختی سربازان فرماندهی آماد و پشتیبانی در یک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Marital Adjustment in Islamic Revolutionary Guard Corps (Sepah) Staff
بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of Health Condition in Islamic Revolutionary Guard Corps (Sepah) Personnel in Tehran
بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان سپاه پاسداران در سطح شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Transillumination Diagnostic value in Diagnosis of Acute Sinusitis in Military Areas with out Medical Modalities
بررسی ارزش تشخیصی ترانس ایلومیناسیون در تشخیص سینوزیت حاد در مناطق نظامی بدون تجهیزات پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Prevalence of Otomycosis in ENT Clinic in Baqiyatallah (a.s.) Hospital
بررسی فراوانی نسبی اتومایکوزیس در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان بقیه‌ا…«عج»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mitochondrial DNA HV1 Region: an Approach to Personal Identification via Maternal Generation
مطالعه منطقه HV1 از mtDNA جهت کاربرد در تشخیص هویت از طریق نسل مادری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Observance of Patient Rights in War Chemical Victims
بررسی میزان رعایت حقوق بیمار در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Knowledge and Attitude of a Training Unit Soldiers about HIV/AIDS in a Central District of Iran
بررسی آگاهی و نگرش سربازان یک واحد آموزشی منطقه جنوب شرق کشور در خصوص بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is War Injury a Risk Factor of Hepatitis D in Hepatitis B Patients?
آیا سابقه مجروحیت جنگی می‌تواند عامل خطرساز ابتلا به هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B باشد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2005-4)


Volume 6, Number 4 (2005-1)


Methods to Reduce Injuries Caused by Antipersonnel landmines
بررسی آسیب ناشی از مین های خنثی نشده ضد نفر و راههای کاهش آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rescue and Transportation Brigade in Iraqi Imposed War against I.R IRAN
تیپ امداد و انتقال در جنگ عراق علیه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Job Stress in a Military Unit
بررسی استرس های کارکنان یک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sea-Band on Prevention of Nausea & Vomiting in Military Personnel at Sea
بررسی تاثیر سی باند بر میزان تهوع و استفراغ نیروهای رزمی در دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Pathology of Turkmenistan
پاتولوژی جغرافیایی ترکمنستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Charactristics of Sand-Flies’ Ecology as a Vector of Cutaneous Leishmaniasis in the area of Taibad along I.R.IRAN – Afghanistan Border
بررسی خصوصیات بوم شناسی پشه خاکی های ناقل لیشمابیوز جلدی در منطقه تایباد مرز ایران و افغانستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sulfur Mustard on Ileum Goblet Cells in Rats
اثر سولفورموستارد بر سلول جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sleep Quality in Chemical-Warfare-Agents Exposed Veterans
مطالعه کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Delayed Mortality in I.R.IRAN Veterans Exposed to Chemical Warfare Agents
الگوی مرگ و میر دیررس در جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution Rate of Causes of Medical Exemption from Compulsory Service among Shahrekord Conscripts 2001
بررسی فراوانی نسبی بیماریهای منجر به معافیت پزشکی در مشمولان خدمت وظیفه عمومی شهرستان شهرکرد در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2004-10)


Principles of Psychological Intervention in War Zones
اصول رسیدگی به مشکلات روانی در مناطق جنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Evaluation of Bioaerosols Sampling Devices Efficiency
مروری بر ارزیابی کارآیی برخی از وسایل نمونه برداری از بیوآئروسل های موجود در هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Clinical Diagnosis by Psychological Tests in PTSD Outpatients and Inpatients
مقایسه تشخیص های بالینی بیماران بستری و سرپایی مبتلا به PTSD با آزمون های روان شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Waste Collection and Disposal in Military Units Climbing Mount Sabalan (North West of Iran)
بررسی وضعیت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در یگان های صعود کننده به قله سبلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Prevalence of Osteoporosis in Patients with Spinal Injury and Dietary Calcium Intake
فراوانی نسبی استئوپروزیس در جانبازان قطع نخاعی و ارتباط آن با میزان مصرف کلسیم غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Microbial Resistance to Antibiotics in Patients with Chronic Pulmonary Lesions due to Chemical Agents and Non-Chemical Agents
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران با ضایعات ریوی مزمن ناشی از عوامل شیمیایی (سولفورموستارد) و غیر شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional Results of Ossicular Chain Reconstruction in Military Personnel Referred to Baqiyatollah (a.s) Hospital
نتایج عملی بازسازی شنوایی در نظامیان مراجعه‌کننده به بیمارستان بقیه‌ا...«عج»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Obidoxime on Reversal or Prevention of Paraoxon-Induced Changes in the Function of Chick Biventer Cervices Nerve-Muscle Preparation
اثر ابیدوکسایم در مهار یا بازگرداندن تغییرات ناشی از پاراکسون بر تکانه های عضلانی از تحریک الکتریکی عصب عضله دوسر گردن جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Disinfection of Drinking Water in Military Centers Affiliated Sepah
بررسی وضعیت گندزدایی آب آشامیدنی در پادگان های سپاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Landmine Injuries in Patients Admitted to Sanandaj Besat Hospital from 1997 to 2002
بررسی میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 1375 الی 1380 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2004-7)


Field Hospitals in Iraq-Iran war
بیمارستان های صحرایی دوران جنگ علیه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Measures to Reduce Consequences of Biological Attacks
اقدامات پیشگیری‌کننده جهت کاهش صدمات حملات بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Scalp Lacerations due to '' Ghamme-zani'' (Slashing the Head with Blades) and their Treatment in Ashoura Ceremony in Karbala (2004)
بررسی جراحات پوست سر ناشی از قمه‌زنی و نحوه درمان آن در عاشورای سال 1382 در کربلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on 372 Military and Civillian Patients with Myocardial Infarction Hospitalized in 1991 and 2001 years
بررسی 372 بیمار نظامی و غیر نظامی مبتلا به انفارکتوس قلبی؛ بستری شده در دو بیمارستان طی سال‌های 1370 و 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood and Saliva Lactate Levels Change in the Chemically Injured and Healthy Individuals in Response to Incremental Exercise
اثر ورزش بر تغییرات لاکتات خون و بزاق در مصدومین شیمیایی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Positive Tuberculin Test and the Prevalence of Tuberculosis among Military Personnel of Land Forces of Islamic Revolutionary Guard in Tehran between 2000 and 2001
تعیین شیوع سل ریوی علامت‌دار و میزان مثبت شدن تست جلدی توبرکولین در پرسنل نظامی نیروی زمینی سپاه پاسداران شهر تهران در سال 1380-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Hepatitis B Frequency among Family Members of HbsAg+ in Military and Non-Military Persons
تعیین فراوانی هپاتیت B در خانواده افراد نظامی و غیر‌نظامی HBsAg+
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of AIDS Awareness among Army Cadets in Tehran in 2004
بررسی سطح آگاهی دانشجویان درجه‌داری ارتش در مورد ایدز و راه‌های انتقال آن در سال 1383 - 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Problems Faced by Families of Deceased Personnel of Sepah
بررسی و رتبه‌بندی مشکلات موجود در بین خانواده‌های متوفیان سپاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Necessity of Evaluating Mental Health Level of Recruits
ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی در سپاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2004-4)


Novel biological agents and the role of scientific monitoring
نسل آینده عوامل بیولوژیک و ضرورت پایش علمی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foam: a new disinfectant for decontamination of chemical, biological and nuclear agents
فوم: یک ضدعفونی‌کننده جدید و رفع‌کننده آلودگی‌های میکروبی، شیمیایی و هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategy of psychological intervention in disaster crisis
اصول و روش‌های مداخله روانی در بحران‌ حوادث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychiatric symptoms in Iraqi prisoners of war
بررسی علایم ا ختلالات روانی در اسرای عراقی در حین اسارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of individual, familial and socioeconomic factors on severity of psychiatric symptoms in veterans with mental disorders.
تأثیر عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی درتشدید علایم روان‌پزشکی جانبازان اعصاب و روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iraq’s geographical pathology
پاتولوژی جغرافیایی عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the casualties treatment referred from the front's hospitals to Shohada Hospital
بررسی اشکالات درمانی مجروحین جنگی اعزامی از بیمارستان‌های خطوط مقدم جبهه به بیمارستان شهدای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Incidence of refractive errors in victims of chemical weapons as a delayed effect
بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به‌عنوان یک عارضه دیررس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of diagnostic accuracy of acute appendicitis in active duty soldiers with control group
مقایسه صحت تشخیصی آپاندیسیت حاد در نیروهای وظیفه با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the changes in contractility of Chick biventer cervices nerve-muscle encountered with Paraoxon and Pralidoxime: Introduction of a non- enzymatic method
پاسخ انقباضی عضله مخطط به پاراکسون و پرالیدوکسایم: معرفی یک روش غیرآنزیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2004-1)


use of percutaneous transtracheal jet ventilation during difficult airway management
گزارش یک مورد: استفاده از تهویه جهشی میان تراشه‌ای در یک بیمار با راه هوایی و مشکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Consequences of Depleted Uranium application in the Persian Gulf & Balkan conflicts
عواقب بهداشتی کاربرد اورانیوم فقیرشده در جنگ خلیج‌فارس و شبه جزیره بالکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food preparation and programming models in crisis and disasters
تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acute and subacute lead exposure on responsiveness of adrenergic system in rat
اثر استات سرب بر آئورت رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical pathology of Afghanistan
پاتولوژی جغرافیایی افغانستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of some medical records in war victime
بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparson of the Psychological Problems in children of martyrs and the late (dead) Personnel of Sepah
مقایسه مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologocal study of pregenancy outcome in 50 wife of chemical injuries in Kerman Provice in 2000 year
بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing medical management in disasters: A Review of the Bam Earthquake experiences
بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assistance-Medical Operations of Medical Department of Sepah in bam earthquake
بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of NBC garments on five aerobic fitness parameters in male Military trainees.
تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2003-10)


Treatment of watear and Wastewater, Polluted by Sulfor mustard in Biological Reactors
تصفیه فاضلاب‌های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetically modified biological agents and their hidden hazards
عوامل بیولوژیک تغییریافته ژنتیکی و خطرات و پیامدهای سوء آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Military individual first kit
کیف های امداد انفرادی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic changes in lung rat of the acute and chronic exposure sulfor mustard
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maxillofacial Fractures: incidence, etiologi and treatment, a 5-year study
بررسی علل شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌‌ا… «عج»: یک مطالعه 5 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faunestic Study of Arthropods and Rodent in Imam Khomeyni amry Garrison in Jahrom
مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study On the rate of Brucellosis relaps efficiency Different Treatment Protocols in among Hospitalized Patient in Educational Hospital of Hamadan
بررسی میزان عود بروســلوز و کارآیی رژیم‌های درمانی مختلف در بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Prevalence rate & relate factors of Scabiei in Training barrachs of land force of islamic Revolrutionary Guard corps in 1999-2000
بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Positisonal changes on hemodynamic Parameters in warfare Patients With COPD
تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Measles Immunity in Soldiers of sepah Pasdaran Earth Soree of Tehran in 2002-2003
بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2003-7)


A Reveiw of Molecular methods Used for Epidemiological Studies of iological agent
مروری بر روش‌های مولکولی مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new Method for military Personel protection against Insects
یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malaria as a major threat to military troops in the world
مالاریا تهدید جدی برای سلامت نیرو‌های نظامی در جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laser warfare's: recognition, Diagnosis, Treatment, and Prevention of Their injuries
سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

evaluation of the effect of gamma ray on erythroid cells in bone marrow oaf Balb/c mice on the base of micronucleous test
ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Coping With direct and indirect consequences of war stress in later life between chemical and physical war injureds
مقایسه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Life Events and Coping Styles In Relapse of Post-Traumatic Stress Disorder in a Sample of War Injured (Kermanshah 1380 in Hajri Calender)
بررسی نقش رویدادهای استرس‌زای زندگی و روش‌های مقابله با عود PTSD در نمونه‌ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه، 1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of The Prevalence and Intensity Of Depression in 100 Devotees With Chemical and non-chemical war injuies (30-70%) of Imposed war in tabriz
بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 30 الی 70 درصد شیمیایی و غیرشیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Time Interval on Vascular Trauma
بررسی تأثیر زمان در ترومای عروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rescue and Transportation experiences of medical department of Sepah in Valfajr 4 operation
تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2003-4)


Radioprotection of Military Forces: Past, Present and Future
محافظت پرتوی نیروهای مسلح،گذشته حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

External decontamination in nuclear accidents
رفع آلودگی خارجی بدن در حوادث هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radioactive Pollution Produced by a Nuclear attack In Herbal Sources
آلودگی رادیواکتیو حاصل ازحمله هسته‌ای درمنابع گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Air Transportation Biological asualties
انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patients with Typhoid Fever in a Typhoid Outbreak in One Military Unit
بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship Stress and Effecieny among nursing managers in selected hospital
بررسی رابطه میان استرس و کارآیی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiologic study of intestinal amoebiasis in borders Villages of Sarakhs
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hygienic facilities in valfajr 4 operations
بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of trauma baqiatallah hospital: A one-Year Prospective study
اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation physical complications resultted from spinal cord injuries among war casualties province in 1988
بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of lack activity consequences in spinal cord injured war volunteers at Khoozestan province
بررسی عوارض بی‌حرکتی درجانبازان نخاعی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2003-1)


Rheumatic findings in Gulf War veterans
یافته‌های بیماری‌های روماتیسمی در بین نظامیان شرکت‌کننده در جنگ خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory diagnosis and biosafety issues of biological warfare agents
تشخیص آزمایشگاهی و جنبه‌های ایمنی زیستی جنگ‌افزارهای بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Severe acute respiratory syndrome(Sars)
بیماری سارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Could CCHF Virus be transmitted via air?
آیا احتمال انتقال ویروس CCHF از طریق هوا وجود دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychiatric Disoders ib Combatants
اختلالات روان‌پزشکی ناشی از جنگ در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of combination of antibiotics and electromagnetic fields on Staphylococcus aureus
تاثیر تؤام میدان‌های مغناطیسی و چند آنتی‌بیوتیک بر رشد باکتری استافیلوکوکوس‌آرئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of injury severity in traumatized Patients at Al Zahra Medical ///academic centter
ارزیابی شدت آسیب در بیماران ترومائی مــرکز پزشکی الزهرا (س)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of radiologocal data related to vasocirculatory disorder in injured soldier admitted to Shahid Mustafa Khomeini hospital
بررسی یافته‌های رادیولوژیک آسیب‌های عروقی در مجروحین جنگی ارجاع شده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال‌های 68 ـ 1362
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Study of Preoperative Atuologous Blood Donations in Tehran Blood Transfusion Center
مطالعه موارد اهدای خون اتولوگ به‌روش قبل از جراحی در سازمان انتقال خون تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of psychologocal Disorders and work Fatigue among Pilots
استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

clinical features of 52 psychological Casualties of Iraq/Iran War
بررسی سیمای بالینی تعدادی از مصدومین روانی ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2002-10)


The Initial Management of Acute Burns
اقدامات اولیه در مجروح سوختگی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Psychological Model of combat Stress
یک الگوی روانشناختی از استرس‌های میدان نبرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of the military forces and related medical personnel in rescue services in case of unexpected events and disasters
نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد و انتقال در بلایا و حوادث غیر مترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A review of viability and distribution of bioaerosols in air
مروری بر انتشار و زیست‌پذیری بیوآئروسل‌ها در هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of noise charctristicsof tank carriers: Titan & Kynus
بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشین‌های تانک بر تیتان و کینوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Distribution of Diseases In Iranian Prisoners
بررسی وضعیت بیماری‌ها در آزادگان استان چهارمحال و بختیاری قبل و بعد از اسارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of respirstory complications of chemical victims of the Imposed War in Kashan, 1991-1992.
بررسی مشکلات تنفسی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Hematologic Malignancies and Aplastic Anemia Following Exposure to Mustard Gas
رابطه بدخیمی‌های خون و آنمی آپلاستیک و سولفورموستارد در مجروحان شیمیائی جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmaceutical and medical experiences odSepah in Valfajr 4 operation
تجربیات دارو و درمان بهداری سپاه در عملیات والفجر 4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Software for Biological Weapon Dispersion Prediction
ارایه یک نرم‌افزار جدید جهت پیش‌بینی نحوه گسترش حملات بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2002-7)


ژن و سلاح‌های بیولوژیکی آینده، ضرورت اقدام پیشگیرانه توسط جامعه زیستی پزشکی
ژن و سلاح‌های بیولوژیکی آینده، ضرورت اقدام پیشگیرانه توسط جامعه زیستی پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
نگاهی نو به طاعون در عصر حاضر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
واکنش مناسب به حوادث شیمیایی-میکروبی-هسته‌ای:(CBR) الگویی برای بخش‌های اورژانس بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
خصوصیات انتروتوکسین B استافیلوکوکوس اورئوس و جایگاه آن در عوامل بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بهداشت روانی و مشاوره در نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
اهمیت بررسی‌های اپیدمیولوژیک در برخورد با حملات بیولوژیک و بیوتروریستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
جنبه های بهداشتی-درمانی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی(قسمت هشتم): ضایعات سر و محافظت در مقابل آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
رابطه مدت حضور در جبهه و تیپ شخصیتی با سطح بهداشت روانی در نزاجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
مروری بر تجربیات بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس :عملیات والفجر 10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی میزان حساسیت آزمون میکرونوکلئوس در مغز استخوان موش‌های balb/c پرتو دیده با گامای 60Co
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2002-4)


ندارد
در مواجهه گسترده با پرتوهای رادیواکتیو چه وقایعی را باید انتظار داشت و چه اقداماتی را باید انجام داد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
ارزیابی نظامیان جنگی خلیج‌فارس مبتلا به علائم نوروپاتی محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
تمارض‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
رادیوپروتکتورها و کاربرد آنها درپزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی و تحلیل وقایع بیوتروریسم اخیر سیاه‌زخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوائی (قسمت هفتم): حفاظت در مقابل شتابهای طولانی مدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
ارزیابی و مقایسه برانکاردهای متداول در بهداری سپاه با یک نوع برانکارد تاشونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و C در جانبازان لشکر 27 حضرت رسول «ص» و ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی و معرفی موارد مشکوک به تب هموراژیک کریمه کنگو در
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2002-1)


ندارد
ارزیابی عوامل آسیب شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان : 1989 تا 1998
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
عوامل کنترل اغتشاش: سم‌شناسی، رفع آلودگی و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
طب فیزیکی و توانبخشی در جنگ: تجربه تخلیه گروهی مجروحین جنگی در بوسنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
مراقبت جراحی در بیمارستان ایزوله نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
دیدگاه وحدت‌گرا در تشخیص اختلال استرس پس از حادثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی (قسمت ششم) : اثرات ریوی شتاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بیوتروریسم: شبح جنگهای بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بررسی‌ فراوانی‌ گال‌ در بیماران مشکوک‌ به‌ گال‌و تائید آن‌ در یگانهای‌ نیروی‌انتظامی مستقر در سراسر استانهای‌ کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی اپیدمیو لوژیک بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شایع در جانبازان شیمیایی استانهای کرمان و اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
نقش سابقه مجروحیت جنگی در ابتلا به HCV در نظامیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2001-10)


ندارد
تب هموراژیک کریمه گنگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

در باره سیاه زخم بیشتر بدانیم
در باره سیاه زخم بیشتر بدانیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم‌ پزشکی قسمت چهارم: آموزش از راه دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ساعات کار و خواب کارکنان نیروی هوایی ایالات متحده در دوره‌های معکوس کار
ساعات کار و خواب کارکنان نیروی هوایی ایالات متحده در دوره‌های معکوس کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
اثرات یک شب محرومیت از خواب بر سطوح هورمونی و کارایی عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
سیستم های ترومایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
ویژگیها و پیامدهای روانشناختی تهدیدات سلاحهای کشتار جمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی (قسمت پنجم) : شتاب و تأثیرات بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
اصول مداوای مصدومین عوامل بیولوژیک نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
46 نکته بهداشتی در پیشگیری از خطرات کاربرد عوامل بیولوژیک در حملات میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی فراوانی لیشمانیوز در یگانهای نیروی انتظامی مستقر در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان در سالهای 1376 تا 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2001-4)


ندارد
آشنایی با اینترنت و کربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت سوم>
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
آثار بیولوژیک امواج رادیویی و مایکرویو بر انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
طب نظامی آلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
عوامل موثر در بروز تاولهای پا در پیاده رویهای طولانی : مصرف تنباکو، نژاد، نوع پا،سابقه بیماری و عوامل دیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
مروری بر مبارزه با حشرات و دیگر بندپایان در طول 8 سال دفاع مقدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
سلاحهای اورانیومی جدید تهدیدی برای انسانها و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی(قسمت چهارم) : گازهای و بخارات سمی در پرواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
ضایعات حاد نخاعی : حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2000-10)


ندارد
بررسی صدمات ناشی از سلاحهای هسته ای و راههای درمان آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
گزارش از یک مرکز تحقیقات طب نظامی در چکسلواکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
منابع علمی در زمینه گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
یک مورد پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس در یک مصدوم شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت دوم>
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بیواندیکاتورها به عنوان دوزیمتری های پرتوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
گزارش یک مورد بیماری هیداتیدوز ملتی سیستیک کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
مرگ ناشی از هیپوناترمی در اثر مسمومیت حاد با آب در یک نیروی آموزشی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
سلاحهای ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی(قسمت سوم): فزیولوژی تنفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بررسی بیماریهای قارچی شایع در پرسنل نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس و دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بررسی اثرات گاز خردل بر میزان برخی هورمونها در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2000-4)


ندارد
آشنایی با اینترنت و کاربردهای ان در تحقیقات علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
تله مدیسین در نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بدست آوردن مدلی برای مهار سیستم ایمنی توسط سولفور موستارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی مبارزه با مالاریا در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (1367-1359)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بهداشت آب شرب در مناطق نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

corresponding reaction between mustard gas and safety sistem
واکنش متقابل از خردل و سیستم ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
تغذیه نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
اثر فشار بر بدن در اعماق محتلف دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
سلاحهای هسته ای (2): خروجیهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی(قسمت دوم) : بیماری ناشی از کاهش و از بین رفتن فشار اتمسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
نگاهی به برنامه دفاع شیمیایی و میکروبی وزارت دفاع آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
روشهای نوین تشخیص سریع عوامل جنگهای بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
بررسی بروز بیماری مالاریا در یگانهای ناجا در سال 1378 در استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
سم ریسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (1999-10)


ندارد
ارتقاء طراحی کلاهخود رسمی نیروای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
انتراکس به عنوان یک عامل بالقوه مورد استفاده در جنگهای بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
ترومای شکم در جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
نجات و درمان مصدومین با سندرم کوفتگی پس از حوادث دسته جمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
معرفی یک مورد کلاپس ریه در جریان مصدومیت با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
استفاده از جنگ افزارهای میکروبی در تاریخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
سلاحهای هسته ای : مبانی و اصول عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی (قسمت اول)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
نقش سایتوکاین ها در تعدیل آسیبهای پرتوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
اختلالات روانی ناشی از جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بررسی فراوانی دیسانتری باسیلر و آمیبی در یگانهای ناجا در سالهای 75-1374
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
پزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles