Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal Mil Med

مجله طب‌نظامیVolume 2, Number 3 (2000-10)


ندارد
بررسی صدمات ناشی از سلاحهای هسته ای و راههای درمان آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
گزارش از یک مرکز تحقیقات طب نظامی در چکسلواکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
منابع علمی در زمینه گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
یک مورد پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس در یک مصدوم شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت دوم>
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بیواندیکاتورها به عنوان دوزیمتری های پرتوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
گزارش یک مورد بیماری هیداتیدوز ملتی سیستیک کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
مرگ ناشی از هیپوناترمی در اثر مسمومیت حاد با آب در یک نیروی آموزشی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
سلاحهای ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ندارد
پزشکی هوایی(قسمت سوم): فزیولوژی تنفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بررسی بیماریهای قارچی شایع در پرسنل نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس و دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ندارد
بررسی اثرات گاز خردل بر میزان برخی هورمونها در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles