مجله طب‌نظامی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مدیر مسئول: دکتر حسن ابوالقاسمی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)

  سردبیر: دکتر علیرضا جلالی فراهانی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)


اعضای هیئت تحریریه:
  دکتر جعفر اصلانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )
دکتر مصطفی قانعی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)
دکتر مرتضی ایزدی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)
دکتر علیرضا خوشدل (استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش)
 دکتر غلامرضا پورحیدری (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )
  دکتر محمدرضا صفری‌نژاد (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ارتش )
  دکتر علی فتحی‌آشتیانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )
دکتر محمدکریم بهادری (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)  
دکتر سیدرضا حسینی‌دوست (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )
دکتر علی مهرابی‌توانا (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )
دکتر نادر مقصودی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )
دکتر احمدرضا جمشیدی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران )
دکتر بهرام عین‌الهی (استاد، علوم پزشکی شهید بهشتی )
دکتر نعمت الله جنیدی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)
دکتر علی غنجال (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ... عج)

 

دبیر اجرایی مجله: 

دکتر حسین آقاملایی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ... عج) 

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.89.34.fa
برگشت به اصل مطلب