مجله طب‌نظامی- نمایه‌ها
فهرست‌هایی که این نشریه در آنها نمایه شده است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

Scopus
NLM Cataloge
CAB Abstracts and Global Health
Islamic World Scientific Citation Database (ISC) 
Index Copernicus
Research Bible
Scientific Information Database (SID)
Magiran
ICMJE 
Google Scholar 

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.98.36.fa
برگشت به اصل مطلب